مصوبات 21 بهمن ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه:21/11/92

دستگردان

موضوع:

تغيير زمان برگزاري نوبت دوم مجمع عمومي به طور فوق العاده سازمان .


متن مصوبه:

مقرر گرديد با توجه به تغيير زمان کنکور کارشناسي ارشد و تقاضاي تعداد کثيري از اعضاء و نيز موافقت تلفني مدير مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي (هماهنگي توسط مدير فني و اجرايي سازمان صورت گرفته )زمان برگزاري نوبت دوم مجمع عمومي به طور فوق العاده سازمان به روز يکشنبه 27/11/92 ساعت 15 در محل تالار مولوي دانشگاه کردستان تغيير يافت .تاريخ تشکيل جلسه: 21/11/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسي و تصويب بودجه مسابقات ورزشي اعضاء سازمان .


متن مصوبه:

مقرر گرديد جهت برگزاري اولين جشنواره ورزشي اعضاء سازمان و مراسم جنگ شادي و روز مهندس تا سقف حداکثر ششصد ميليون ريال با نظارت و مديريت مسئول واحد رفاهي ، خزانه دار و نايب رئيس دوم سازمان هزينه گردد.ضمناً با پيشنهاد مسئول محترم رفاهي سازمان و تأييد رئيس سازمان  مبلغي به عنوان تنخواه در اختيار افراد مورد نظر قرار گيرد .مصوبه شماره 2

موضوع:

تعيين تاريخ برگزاري مجمع  عمومي به طور فوق العاده جهت طرح و تصويب بودجه 1393.


متن مصوبه:

مقرر گرديد مجمع عمومي موضوع فوق در تاريخ هفته آخر فروردين 1393 برگزار گردد.

روز برگزاري به طور دقيق در جلسات بعدي تعيين خواهد شد .