مصوبات 20 مهر 93

تاريخ تشکيل جلسه: 20/07/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسي پيشنهاد هيئت رئيسه در خصوص بازپرداخت کسورات سهم سازمان از افراد انصراف دهنده از تهيه نقشه هاي ساختماني و بصورت مشخص درخواست شماره 248/ن مورخ 4/4/93 دفتر نمايندگي بانه.


متن مصوبه:

مصوب گرديد با توجه به اينکه کسورات سهم سازمان بايستي از سوي مهندسين پرداخت گردد.لذا در هر مرحله اگر انصرافي از سوي مالک صورت پذيرد با توجه به حق الزحمه دريافتي توافق شدت تا آن مرحله بين مهندسين و مالک، کسورات سازمان از سهم مهندس دريافت گردد و در اين مورد به خصوص با توجه به مسئوليت مدير دفتر نمايندگي شهرستان بانه، ايشان ضمن بررسي موضوع از مبلغ دريافتي مهندسين تا لحظه انصراف ميزان 4% و 6% کسورات سهم سازمان را کسر نمايند و مابقي کسورات به مهندس جهت عودت به مالک پرداخت گردد.

 مصوبه شماره 2

 

موضوع:

بررسي درخواست مهندس  عباس صالحي در خصوص HES.


متن مصوبه:

درخواست مهندس عباس صالحي در جلسه مطرح و ضمن سپاسگزاري از حسن توجه ايشان و ارائه پيشنهاد سازنده ، ضمن تأييد اهميت موضوع، مقرر گرديد طي نامه ايي مطلب به شوراي مرکزي اعلام و پيگيري گردد.مصوبه شماره 3

 

موضوع:

تصميم گيري در خصوص نماينده هيات مديره در دفتر گاز و تعيين حدود اختيارات.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد با توجه به عدم حضورآقاي مهندس محمد رباني و آقاي مهندس اميد محمودي موضوع از دستور کار خارج  و در جلسه آينده در دستور کار قرار خواهد گرفت(ضمناً در جلسه آتي  عدم حضور آقايان محمد رباني ، اميد محمودي نمايندگان گروه مکانيک در هيات مديرهمانع تصميم گيري نخواهد شد).در ضمن جناب آقاي مهندس قناعت نسبت به تعيين حدود اختيارات نماينده هيات مديره در واحد نظارت بر گاز رساني جهت طرح در جلسه هيات مديره اقدام مي نمايند.مصوبه شماره 4

 

موضوع:

خريد بليط کنسرت عزيز شاهرخ (آخرين کنسرت اين هنرمند).


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد نسبت به خريد 200(دويست عدد)بليط کنسرت  عزيز شاهرخ (VIP) اقدام و با 50% تخفيف به اعضاي سازمان زير نظر مسئول واحد رفاهي ارائه گردد.و باتوجه به اينکه اين کنسرت بر اساس اعلام برگزارکنندگان آخرين کنسرت ايشان مي باشد نسبت به تهيه هديه مناسب با نظر رياست سازمان و لوح تقدير اقدام گردد.

 مصوبه شماره 5

 

موضوع:

بررسي پيشنهاد آقاي مهندس بهرام ثنايي در خصوص سهميه مهندسين ارشد.


متن مصوبه:

1-    در خصوص بند يک نامه مقرر گرديد پرونده ايشان و ساير موارد مشابه جهت تعيين تکليف و تصميم گيري به دفتر تشکل هاي حرفه ايي ارائه و تعيين تکليف گردد.

2-    در خصوص بند دو نامه مقرر گرديد با توجه به اينکه دفتر کوشا ، دفتر مهندسي طراحي ساختمان مي باشد و بدليل اينکه ارجاع کار نقشه برداري تا کنون صرفاً در حوزه نظارت بوده لذا ارجاع از طريق دفتر به لحاظ قانوني ممکن نيست ولي با توجه به مصوبات هيات مديره در زمينه ارجاع کارهاي طراحي به نقشه برداران محترم سازمان ، در زمان اجرايي شدن ، ارجاع از طريق دفتر کوشا صورت پذيرد.مصوبه شماره 6

 

موضوع:

تصميم گيري در خصوص نامه شماره 15580/ ش م مورخ 2/7/93.


متن مصوبه:

مقرر گرديد پس از کسر طلب سازمان  از شوراي مرکزي به پرداخت مبلغ مورد نظر قيد شده در نامه اقدام گردد.

 مصوبه شماره 7

 

موضوع:

درخواست خزانه دار محترم سازمان در خصوص صدور مجوز براي هزينه کرد 4% جهت مقدمات خريد زمين جهت ساخت مجتمع رفاهي – ورزشي سازمان .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء افراد حاضر در جلسه مقرر گرديد جهت هزينه هاي مقدمات خريد زمين و موارد ديگر تا سقف پانصد ميليون ريال با تأييد مسئول واحد رفاهي و رعايت ساير موارد در نظامنامه هاي مربوط پرداخت بلامانع است.

 مصوبه شماره 8

 

موضوع:

معرفي نمايندگان سازمان جهت حضور در جلسات هيات اختلاف مالياتي اعضاء.


 

متن مصوبه:

با عنايت به پيشنهاد خزانه دار محترم سازمان و به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه با معرفي آقايان هيوا واحدي و مسعود اسمعيلي به عنوان نمايندگان سازمان جهت حضور در جلسات هيات اختلاف مالياتي موافقت گردد.مصوبه شماره 9

 

موضوع:

تصميم گيري در خصوص اموال اسقاطي و غير قابل استفاده در داخل سازمان و دفاتر نمايندگي شهرهاي استان.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مقرر گرديد تصميم گيري در اين خصوص به هيات رئيسه محترم سازمان تفويض مي گردد و مصوبه هيات رئيسه مورد تأييد هيات محترم  مديره سازمان خواهد بود.مصوبه شماره 10

 

موضوع:

تصميم گيري در خصوص درخواستهاي ورزشي دفاتر نمايندگي شهرستانهاي استان( سقز و کامياران).


 

متن مصوبه:

با توجه به بررسي هاي انجام گرفته در خصوص درخواستهاي ورزشي دفاتر نمايندگي شهرهاي استان تصميماتي به شرح زير اتخاذ گرديد:لازم به ذکر است که مديران دفاتر نمايندگي به صورت سه ماهه ملزم به ارائه گزارش نحوه اجراي مصوبه به مسئول واحد رفاهي مي باشند.1.باتوجه به درخواست 475 مورخ 31/6/93 دفتر نمايندگي سقز مقرر گرديد جهت حدود 215 نفر از اعضاي دفتر سقز هر هفته تا پايان سال يک بليط تهيه (مبلغ هر بليط 30،000ريال) که 10،000ريال توسط سازمان،10،000ريال توسط دفتر نمايندگي و 10،000ريال نيز توسط اعضاي محترم پرداخت گردد.سقف پرداخت سازمان تا آخر سال50،000،000 ريال مي باشد.در ضمن مديريت اجراي صحيح مصوبه و اطلاع رساني به اعضاء دفتر سقز و تقسيم عادلانه در بين اعضاء به عهده مدير محترم دفتر سقز مي باشد.2.در خصوص قرارداد استخر دفتر نمايندگي کامياران مقرر گرديد که به ازاي هر جلسه مبلغ 500،000ريال توسط سازمان پرداخت و از هر کدام از اعضاء نيز مبلغ 10،000ريال اخذ گردد و مابقي نيز توسط دفتر نمايندگي پرداخت گردد.سقف پرداختي سازمان در اين بند 26،500،000 ( بيست و شش ميليون و پانصد هزار ريال)خواهد بود.در ضمن مدير محترم دفتر نمايندگي کامياران مسئول ايجاد تقسيم عادلانه در بين اعضاي محترم دفتر جهت استفاده از استخر مي باشد.مصوبه شماره 11

 

موضوع:

تصميم گيري در خصوص درخواستهاي ورزشي دفاتر نمايندگي شهرستان مريوان.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء در خصوص درخواست شماره 494 مورخ 2/6/93 دفتر نمايندگي مريوان به شرح زير تصميم گيري شد.

1.درخصوص اجاره استخر مقرر گرديد با توجه به قرارداد يکساله مبلغ شصت ميليون ريال توسط سازمان و مابقي هزينه با تفويض اختيار به مدير دفتر نمايندگي توسط اعضاي استفاده کننده و دفتر نمايندگي تأمين گردد و ايشان مسئول استفاده عادلانه کليه اعضاء از اين امکانات مي باشد.

2. درخصوص اجاره سالن فوتسال کل مبلغ 12،000،000(دوازده ميليون ريال) از سوي سازمان قابل پرداخت مي باشد.

3. در خصوص اجاره سالن تنيس روي ميز مبلغ 5،000،000(پنج ميليون ريال) از سوي سازمان قابل پرداخت مي باشد.

در خصوص بند دو به مدت يکسال هر هفته يک جلسه و در خصوص بند سه ، سه روز در هفته به مدت يازده ماه بوده که مابقي هزينه ها توسط دفتر نمايندگي بايستي پرداخت گردد.در ضمن مسئول محترم دفتر نمايندگي ملزم به ارائه گزارش هر سه ماه يکبار به مسئول محترم واحد رفاهي مي باشد.