مصوبات 20 شهریور 95

تاریخ تشکیل جلسه:20/06/95

 

موضوع:

تعیین تکلیف 4% دریافتی سازمان

 

متن مصوبه:

با توجه به نامه شماره 22003 مورخ 31/05/95 اداره کل راه و شهرسازی استان مقرر گردید ، ریاست سازمان به همراه دکتر قناعت نسبت به برگزاری جلسه با دکتر شیبانی اقدام و در آن جلسه مصوبات مجامع سالهای قبل و اسناد مالی و توضیحات مربوط به چگونگی و نحوه هزینه ، سنوات قبل تا به حال از محل 4% دریافتی سازمان از مهندسان به مسئولین وزارت راه و شهرسازی ارائه و شفاف سازی در راستای اجرای ساختمانهای شهرستانها از محل اعتباری مذکور معمول گردد.