مصوبات 20 دي 93

تاريخ تشکيل جلسه: 20/10/93

مصوبه شماره يک

موضوع:

موارد پيشنهادي جهت طرح در شوراي فني استان بر اساس ماده 33 آئين نامه اجرايي بنا به پيشنهاد مدير محترم فني و اجرايي سازمان جناب آقاي نادر گودرزي.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد دو مورد درخواست مدير محترم فني و اجرايي سازمان(جناب آقاي نادر گودرزي) تصويب و جهت طرح در جلسه شوراي فني بر اسا ماده 33 آئين نامه اجرايي تبصره يک ارسال گردد.1- به مدت دو سال دارندگان پروانه اشتغال به کار پايه 3 با صلاحيت طراحي مجاز به ارائه خدمات طراحي تا حداکثر سه سقف از روي شالوده در چهار گروه معماري ، سازه، برق ، مکانيک باشند. 2- در خصوص اجازه نظارت و طراحي يک سقف بيشتر به طراحان و ناظرين قبلي مصوب گرديد در صورتيکه پس از اخذ پروانه ساختماني و اجراي حداقل دو سقف و اخذ مجوز کميسيون ماده پنج مبني بر افزايش يک سقف که منجر به خروج از صلاحيت مهندسان طراح و ناظر مي شود پس از اعلام نظر گروه تخصصي مربوطه و تأييد رياست سازمان يا مدير فني و اجرايي سازمان ، طراحي و نظارت توسط مهندسين قبلي در چهار رشته عمران،معماري، برق  و مکانيک( فقط در حد يک سقف) بلامانع مي باشد.

 مصوبه شماره 2

 

موضوع:

خريد نرم افزار اتوماسيون اداري "فرزين" آخرين ورژن.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء و با توجه به افزايش حجم مکاتبات اداري و جلوگيري از هزينه هاي غير ضروري با خريد نرم افزار اتوماسيون اداري "فرزين" آخرين ورژن موافقت مي گردد ( و تعداد کاربران همزمان  هشتاد کاربر و کاربران غير همزمان يکصد و پنجاه کاربر لحاظ مي گردد.)

 مصوبه شماره 3

 

موضوع:

بررسي درخواست مدير اجرايي مبني بر خريد نيازمندي هاي واحد انفورماتيک.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد با اعلام نياز واحدهاي مختلف و دفاتر نمايندگي و تدييد هيات رئيسه محترم سازمان تا سقف دويست ميليون ريال سيستم هاي کامپيوتر بصورت کامل خريداري گردد.