مصوبات 2 شهريور 93

تاريخ تشکيل جلسه: 02/06/93

مصوبه شماره 1

 

موضوع:

تصميم گيري در خصوص نحوه واگذاري طراحي و نظارت مجتمع ورزشي و رفاهي سازمان.


 

متن مصوبه:

با عنايت به توضيحات مسئول واحد رفاهي در خصوص محل زمين در حال خريد جهت ساخت مجتمع ورزشي و رفاهي سازمان، اعضاء حاضر در جلسه ضمن تأييد محل زمين خريداري شده به متراژ 40،000 متر مربع که با رنگ سبز در نقشه پيوست مشخص گرديده موافقت کردند که در خصوص نحوه واگذاري طراحي پروژه با استفاده از آيين نامه جامع برگزاري مسابقات طراحي معماري و شهرسازي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مشخص نمودن فضاهاي مورد نياز سازمان در پروژه در جلسات هيات رئيسه و استفاده از اعضاي صاحب نظر و تأييد نهايي هيات مديره و تعيين ميزان جوايز توسط هيات مديره اقدام لازم صورت پذيرد.مصوبه شماره 2

 

موضوع:

موارد خزانه دار سازمان( تصميم گيري در خصوص نامه شرکت رايان فرزانگان).


 

متن مصوبه:

با توجه به اينکه نرم افزار سهميه بندي اعضاي سازمان تهيه شده توسط شرکت رايان فرزانگان در مراحل نهايي بوده و امکان تمديدي مجوز شوراي عالي انفورماتيک براي شرکت موصوف ميسر نبوده و کميته راهبري نرم افزار از شروع اجراي آزمايشي آن اعلام رضايت نموده و همچنين با عنايت به غير انتفاعي يودن سازمان و بلا ايراد بودن پرداخت ها به شرکت مذکور توسط بازرسان سازمان، مقرر گرديد مابقي پرداخت هاي شرکت مذکور برابر قرارداد في مابين با سازمان نظام مهندسي بغير از تضمين انجام تعهدات آن پرداخت گردد . بديهي است پس از ارائه مجوزهاي لازم ( شوراي عالي انفورماتيک يا سامانه ساجات) تضمين مذکور نيز قابل پرداخت خواهد بود.مصوبه شماره 3

 

موضوع:

موارد خزانه دار سازمان(تصميم گيري در خصوص مناقصه نماي داخلي ساختمان بيجار).

( با عنايت به صورتجلسه کميسيون معاملات به شماره 9838 مورخ 30/5/93) .

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء صورتجلسه کميسيون معاملات به شماره 9838 مورخ 30/5/93مورد تصويب قرار گرفت .مصوبه شماره 4

 

موضوع:

تصميم گيري در مورد مديران دفاتر نمايندگي شهرستانها و همچني تمديد قرارداد مديران حال حاضر دفاتر نمايندگي تا پايان شهريور ماه 93 .


 

متن مصوبه:

 

مصوب گرديد:

1-      در کليه شهرهاي استان ( مريوان ، کامياران، دهگلان ، قروه ، بيجار، ديواندره، سقز و بانه ) انتخابات برگزار گردد.

2-      تاريخ برگزاري انتخابات    1-2 مريوان، کامياران، دهگلان، قروه    25/6/ 93 سه شنبه .

                               2-2 ديواندره ، بيجار، سقز ، بانه            26/6/93 چهارشنبه .

3-      آقايان دکتر ثابتي ، مهندس خليل اللهي ، مهندس عزت پور ، مهندس بلندي ، مهندس گودرزي مقدمات اوّليه شامل اطلاع رساني، نحوه تدارکات، را فراهم آورده و نهايتاً تا روز شنبه 8/6/93 آقاين دکتر ثابتي ، مهندس دره وزمي، مهندس عزت پور نسبت به معرفي هيات اجرايي و هيات نظارت و ساير شرايط مربوط به انتخابات اقدام نمايند.

4-قرارداد مديران حال حاضر دفاتر نمايندگي کليه شهرهاي استان تا پايان شهريور ماه 93 تمديد گردد.مصوبه شماره 5

 

موضوع:

درخواست مدير دفتر نمايندگي شهرستان سقز طي نامه شماره 344 مورخ 01/05/93 در خصوص اعتبار سال 93 ادامه عمليات ساختمان دفتر نمايندگي سقز.


 

متن مصوبه:

مصوب گرديد:

ادامه عمليات ساختماني دفتر نمايندگي شهرستان سقز تا سقف بودجه سال 93 مصوب مجمع عمومي سازمان در تاريخ 16/02/93 به ميزان 4،000،000،000 ريال بلامانع مي باشد. و پس از ارائه اسناد مثبته از سوي دفتر نمايندگي به تناسب 4% و بودجه مصوب از سوي سازمان نظام مهندسي با تأييد رياست سازمان و يا مدير فني و اجرائي پرداخت گرددمصوبه شماره 6

 

موضوع:

درخواست مدير دفتر نمايندگي شهرستان قروه طي نامه شماره 81 / ن مورخ 23/04/93 در خصوص اعتبار سال 93 شروع ساختمان دفتر نمايندگي قروه .


 

متن مصوبه:

مصوب گرديد :

 شروع عمليات ساختماني دفتر نمايندگي شهرستان قروه با توجه به موجودي حساب 4% شهرستان،تا سقف بودجه سال 93 مصوب مجمع عمومي سازمان در تاريخ 16/02/93 بلامانع است.که پس از ارائه اسناد مثبته از سوي دفتر نمايندگي به تناسب چهار درصد از سوي سازمان نظام مهندسي استان پرداخت گردد.