مصوبات 2 دی 94

تاریخ تشکیل جلسه:02/10/94

 مصوبه شماره 1

موضوع:

پیش نویس تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی و اداره کل استاندارد استان کردستان به شماره 4464 مورخ 28/05/94.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید پیش نویس تفاهم نامه همکاری مابین سازمان نظام مهندسی کردستان و ریاست محترم ( مدیر کل) اداره کل استاندارد استان کردستان در اختیار گروههای تخصصی قرار گرفته و حداکثر تا دو هفته نسبت به بررسی و اعلام نظر به صورت مکتوب به هیات مدیره اقدام نمایند، در ضمن مشاور حقوقی نیز در خصوص تفاهم نامه اظهار نظر فرمایند.

 

 

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

پیش از دستور شماره 2: تعطیلی روز پنج شنبه 03/10/94 به مناسبت تولد حضرت رسول اکرم ( ص).

 

متن مصوبه:

مصوب گردید به میمنت و مبارکی تولد حضرت رسول اکرم اکرم (ص) روز پنج شنبه 03/10/94 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعطیل می باشد(این مصوبه شامل کلیه دفاتر نمایندگی شهرستانها نیز می گردد).

 

 

 مصوبه شماره 3

 

موضوع:

پیش از دستور 3: نامه شماره 96-94 مورخ 04/05/94 شرکت عمارت گستر سنندج به شماره دبیرخانه4857 مورخ 05/05/94 سازمان نظام مهندسی در خصوص عدم پذیرش خسارت از طرف بیمه پاسارگاد.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید در خصوص عدم پذیرش خسارت از طرف بیمه پاسارگاد، مشاور حقوقی سازمان نظام مهندسی ضمن طرح دعوی نسبت به پیگیری موضوع اقدام نمایند.

 

 

مصوبه شماره 4

 

موضوع:

پیش از دستور: اخذ حق دادرسی پرونده های شورای انتظامی

 

متن مصوبه:

مصوب گردید مشاور حقوقی سازمان در خصوص اخذ حق دادرسی پرونده های شورای انتظامی سازمان اظهارنظر نموده و راهکارهایی را به هیئت مدیره ارائه نماید.

 

 مصوبه شماره 5

 

موضوع:

هزینه اعمال قانون نظام مهندسی در پروژه های مسکن مهر به شماره 39611 مورخ 14/09/94 .

 

متن مصوبه:

مصوب گردید از مدیر کل راه و شهرسازی استان دعوت بعمل آید تا در خصوص پایین بودن مجموع هزینه های اعمال قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در پروژه های مسکن مهر تصمیم گیری شود.