مصوبات 2 اسفند 93

تاریخ تشکیل جلسه:2/12/93

 

موضوع:

تعیین روز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت انتخاب بازرسین سازمان و همچنین بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 94 سازمان.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مقرر گردید ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مجمع عمومی فوق العاده سازمان با دستور کار انتخاب بازرسین سازمان و بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 94 سازمان در تاریخ 24/12/93 روز یک شنبه نوبت اول و در صورت به حد نصاب نرسیدن در تاریخ 25/12/93 روز دوشنبه نوبت دوم .هر دو روز ساعت 15:30 در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار گردد.

 

موضوع:

اصلاح مواد 44 و 45 نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان.

متن مصوبه:

ماده 44 )به شرح ذیل اصلاح و افزایش می یابد.

معاملات سازمان از نظر ارزشی به چهار دسته ذیل تقسم می شود:

الف) معاملات جزیی که مبلغ آنها تا سی میلیون ریال است.

ب) معاملات متوسط از مبلغ معاملاتی جزیی بیشتر و تا مبلغ 150،000،000 ریال است.

ج) معاملات بزرگ از مبلغ معاملاتی متوسط بیشتر و تا مبلغ 500،000،000 ریال است.

د)معاملات عمده از مبلغ معاملات بزرگ بیشتر است.

بند الف ماده 45)به شرح ذیل اصلاح و افزایش می یابد:

موارد تفویض شده در سال 1393 به شرح ذیل است که قابل استناد برای سالهای آتی نیز می باشد.

1)تشخیص خرید و دستور پرداخت های جزیی تا مبلغ پنج میلیون ریال در اختیار مدیریت مالی سازمان.

2)تا مبلغ 20،000،000 ریال در اختیار رئیس سازمان.

3)تا مبلغ 100،000،000 ریال در اختیار هیئت رئیسه .

4)بیشتر از آن با تصویب هیات مدیره سازمان انجام می شود.

 


 

مصوبه شماره 3

 

موضوع:

تعرفه طراحی و نظارت شهرسازی.

 

متن مصوبه:

مقرر شد که تعرفه شهرسازی که در بخش طراحی و نظارت که در سالهای گذشته در جدول حق الزحمه سایر رشته ها ابلاغ شده بود، مجدداً ابقاء و ابلاغ گردد.