مصوبات 2 آذر 93

تاريخ تشکيل جلسه:02/09/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

درخواست هاي مديريت اجرايي در مورد آزاد سازي سهميه.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد بررسي و طرح پيشنهادات مدير اجرايي در رابطه با آزاد سازي سهميه از اين پس در هيئت رئيسه مطرح و تصميم گيري صورت پذيرد.اما نتيجه به استحضار اعضاي محترم هيئت مديره برسد.آقاي عزت پور نيز در جلسات هيئت رئيسه در رابطه با موضوع فوق نيز به عنوان ارجاع دهنده کار از واحد امور مهندسين و کنترل کننده تحت عنوان بازرس الزامي است.

  

مصوبه شماره 2

موضوع:

نامه درخواست تمديد قرارداد کارشناسان نظارت عاليه ساختمان


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد قرارداد نظارت عاليه افراد به شرح ذيل که طي نامه 38568 و تاريخ 25/8/93 اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان درخواست گرديده است از تاريخ 1/7/93 لغايت 29/12/93 تمديد گردد.افراد به تعداد 8 نفر مي باشند.

1-فاتح نجفي .

2- حبيب ا... معروفي .

3- کورش ملکي .

4- محمد فاروق نيکخواه.

5- مهرداد غلامي.

6- محمد علي زندسليمي.

7-عباس مرادي.

8- بابک باباخاني.مصوبه شماره 3

 

موضوع:

درخواست خزانه دار محترم سازمان مبني بر تمديد قراداد و اضافه کاري کارشناسان نظارت عاليه راه و شهرسازي نامه 38567 مورخ 25/8/93 و  38568 مورخ 25/8/93 .


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد کليه موارد مربوط به کارشناسان نظارت عاليه راه و شهر سازي نظير تمديد قراداد، اضافه کاري، بيمه و ... به هيئت رئيسه محترم سازمان تفويض اختيار گردد.