مصوبات 19 خرداد 95

تاریخ تشکیل جلسه:  19/03/95 ( دستگردان)

 

موضوع:

پرداخت هزینه حضور در اجلاس نوزدهم هیات عمومی در کیش (موضوع نامه 24031/ ش م مورخ 01/02/95).

 

متن مصوبه:

مقرر گردید بابت حضور اعضای اصلی هیات مدیره مبلغ 18،000،000 ریال برای هر نفر و برای مهمانان هیات مدیره استان مبلغ 24،000،000 ریال برای هر نفر مطابق نامه 24031 /ش م مورخ 01/02/95 جهت حضور در اجلاس نوزدهم هیات عمومی در کیش بشرح لیست پیوست پرداخت گردد.