مصوبات 19 خردادماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 19/3/93

مصوبه شماره 1


موضوع:

گزارش مدير محترم فني و اجرايي سازمان در خصوص مشکلات و تخلفات ساخت و سازها در شهرستانهاي استان .


متن مصوبه:

مقرر گرديد مدير محترم فني و اجرايي سازمان نسبت به تهيه متن گزارش وضعيت نا مناسب ساخت و سازهاي بخش خصوصي شهرهاي استان بالاخص در شهرهاي بانه و مريوان با امضاي رياست محترم سازمان به معاونت محترم عمراني به منظور تشکيل جلسه با حضور فرمانداران و شهرداران محترم شهرهاي استان و نيز مديران دفاتر نمايندگي سازمان در شهرهاي استان ، اقدام و راهکارهاي مناسب را جهت برخورد با موارد مطرح شده ارائه نمايند و نيز در خصوص مهندسين متخلف نيز از طريق ناظر عاليه سازمان بصورت شخص و با ارائه مدارک کامل به هيات مديره محترم اقدام تا زمينه برخورد از طريق شوراي انتظامي صورت پذيرد .

  

مصوبه شماره 2


موضوع:

فروش اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن مربوط به حساب پشتيبان ممتاز مسکن آبيدر سازمان صادره از 15/5/92 به بعد .


متن مصوبه:

مصوب گرديد کليه اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکنصادره از 15/5/92 به بعد سازمان توسط امور مالي از طريق فرابورس و توسط بانک مسکن فروخته شود .(بر اساس قيمت روز اوراق در فرابورس ). 

مصوبه شماره 3


موضوع:

مباحث مطرح شده توسط مهمان جلسه جناب آقاي مهندس رحيم پور رياست محترم شوراي انتظامي سازمان .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد با توجه به مشکلات مطرح شده توسط رياست محترم شوراي انتظامي ، جناب آقاي دکتر ثابتي رياست محترم سازمان نسبت به ارائه پيشنهاد هيات مديره سازمان جهت تشکيل شوراي حل اختلاف به شوراي انتظامي سازمان اقدام و با هماهنگي شوراي انتظامي مقدمات تشکيل شوراي حل اختلاف را صورت دهند و در خصوص کامل نبودن مدارک مربوط به شکايت هاي ارسالي به شوراي انتظامي مقرر گرديد رياست محترم سازمان پيگيري هاي لازم را از طريق اداره کل راه و شهرسازي جهت اصلاح مورد فوق الاشاره صورت دهند .

  

مصوبه شماره 4


موضوع:

در خصوص نحوه اعلام کارکرد فصلي سالهاي 91 و 92 اشخاص حقيقي و دفاتر حقوقي سازمان جهت تکميل و ارسال ليست معاملات فصلي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم .


متن مصوبه:

مقرر گرديد با توجه به مهلت تمديد ارسال ليست معاملات فصلي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم به شرح زير اقدام گردد :

الف) براي اعضاء پروانه دار حقيقي بر اساس اعلام ليست کارکرد ارسالي سازمان به امور مالياتي براي سالهاي 91 و 92 به نسبت چهار فصل (25% بهار و 25% تابستان و 25% پاييز و 25% زمستان ) با هماهنگي مهندسين دفاتر .

ب) براي دفاتر حقوقي با توجه به اعلام خود اظهاري کتبي در دفاتر مربوطه به سازمان در خصوص مبلغ کارکرد سالهاي 91 و 92 درج شده در اظهار نامه عملکرد به نسبت چهار فصل .

ج) افرادي که به صورت فصلي (سه ماه يکبار )اظهار نامه ي ارزش افزوده خود را تکميل و ارسال نموده اند به همان مبلغ درآمد اظهار شده در اظهار نامه ، صورت معاملات فصلي خود را تکميل نمايند .