مصوبات 19 اردیبهشت 94

تاریخ تشکیل جلسه:19/02/94

 

موضوع:

تجهیز اتاق هیات رئیسه محترم سازمان.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با توجه به فضای در نظر گرفته شده جهت اعضای محترم هیات رئیسه برای ارائه خدمات هرچه بیشتر به اعضای محترم سازمان ، به جناب آقای مهندس ربانی اختیار تام داده می شود با توجه به شرایط اتاق مورد نظر نسبت به تجهیز آن اقدام لازم را صورت دهند .کلیه هزینه های لازم با تأیید مهندس ربانی و ریاست محترم سازمان قابل پرداخت می باشد.