مصوبات 19 آبانماه 92

تاريخ تشکيل جلسه:19/8/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

موارد قابل طرح در شوراي چهار نفره .


متن مصوبه:

مقرر گرديد آقايان دکتر قناعت ، مهندس گودرزي ، مهندس فرزام فاروقي نسبت به تهيه و اصلاح جداول5،8،7 و 9 فصل سوم ؛ اجراي ساختمان مبحث 2 مقررات ملّي ساختمان جهت طرح در شوراي چهار نفره اقدام نمايند .مصوبه شماره 2

موضوع:

بررسي و اعلام نظر در خصوص نامه شماره 10991/ش م مورخ 7/8/92 شوراي مرکزي .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد که وکالت سهام نظام مهندسي استان کردستان به شوراي مرکزي تفويض گردد و مراتب توسط رياست محترم سازمان به شوراي مرکزي ابلاغ گردد تا تاريخ 20/8/92 .مصوبه شماره 2

موضوع:

بررسي و اعلام نظر در خصوص نامه شماره 10991/ش م مورخ 7/8/92 شوراي مرکزي .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد که وکالت سهام نظام مهندسي استان کردستان به شوراي مرکزي تفويض گردد و مراتب توسط رياست محترم سازمان به شوراي مرکزي ابلاغ گردد تا تاريخ 20/8/92 .مصوبه شماره 4

موضوع:

خريد زمين جهت ساخت دفتر نمايندگي دهگلان .


متن مصوبه:

با توجه به گزارش نمايندگان هيات مديره (آقايان  مهندس صيدي و مهندس قادرمرزي )در خصوص عدم وجود زمين با کاربري اداري در شهرستان دهگلان و پيشنهاد ايشان در خصوص خريد با کاربري آموزشي و تغير کاربري آن به اداري مقرر گرديد نمايندگان هيات مديره نسبت به بررسي امکان اين تغيير کاربري و احتمال صدور عدم نياز اداره آموزش و پرورش گزارش مبسوطي را جهت  ارائه به هيات مديره و تصميم گيري نهايي ارائه فرمايند.مصوبه شماره 5

موضوع:

تصميم گيري در خصوص مشکلات نماي ساختمان مرکزي سازمان .


متن مصوبه:

مقرر گرديد جناب آقاي مهندس خليل اللهي به عنوان نماينده هيات مديره سريعاً نسبت به بررسي و اصلاح نماي ساختمان اقدام و ايشان از طرف کليه اعضاي هيات مديره اختيار تام به ايشان تفويض گرديد لازم به ذکر است رعايت نظام نامه مالي سازمان ضروري مي باشد.