مصوبات 18 دی 95

تاریخ تشکیل جلسه: 95/10/18

 مصوبه شماره 1

موضوع:1

اعمال تخفیف در حق الزحمه دریافتی تعاونی مسکن کارکنان ثبت اسناد و املاک به شماره 10 مورخ 07/10/95.

 

متن مصوبه:

درخواست مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان ثبت اسناد و املاک در جلسه مطرح و مقرر گردید 35% تخفیف در هزینه حق الزحمه صدور شناسنامه فنی و ملکی اعمال گردد، لازم به توضیح است که این تخفیف شامل سهم سازمان نمی گردد.

مصوبه شماره 2

موضوع:

اجرایی نمودن ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

 

متن مصوبه:

در راستای اجرایی نمودن ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مقرر گردید نایب رئیس اول به همراه خزانه دار سازمان نسبت به ارائه راهکارهای لازم جهت ارائه به هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه اقدام تا در این خصوص تصمیم گیری لازم در هیئت مدیره صورت گیرد.(تهیه شیوه نامه اجرایی نمودن ماده 16 مبحث دوم)

 

مصوبه شماره 3

موضوع:

اجرایی نمودن نظام نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی.

 

متن مصوبه:

در راستای اجرایی نمودن نظام نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)، کلیه بندها توسط همکاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح زیر در خصوص بندهای نظام نامه تصمیم گیری شد :

ماده 29  بند 1- ب فوق العاده سنوات 3% ( سه درصد)

             بند 2- ب فوق العاده اندازه بزرگی سازمان 20% ( بیست درصد)

             بند 3- ب فوق العاده سوابق معتبر مدیریتی خارج از سازمان حداکثر 5% (پنج درصد)

             بند 4- ب فوق العاده عضویت:به ازای یک دوره عضویت  15% مازاد بر آن به ازای هر دوره 5% (پنج درصد)

             بند 5 فوق العاده تعداد دفاتر نمایندگی : 15% ( پانزده درصد)


مصوبه شماره 4

موضوع:

به تعویق افتادن انتخابات شورای انتظامی

 

متن مصوبه:

به علت به اجماع نرسیدن نظر اعضا هیئت مدیره در خصوص برگزاری انتخابات شورای انتظامی، انتخاب اعضاء شورا به جلسه بعد موکول گردید.