مصوبات 18 بهمن 93

تاريخ تشکيل جلسه: 18/11/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

تصميم گيري در خصوص نحوه اجرايي نمودن نظريه هاي وزير محترم راه و شهرسازي.


 

متن مصوبه:

در راستاي اجرايي نمودن نظريه هاي وزير محترم راه و شهرسازي تصميماتي به شرح زير اتخاذ و به تصويب رسيد:

1)      با استعفاي آقاي مهندس نادر گودرزي از سمت مدير فني و اجرايي موافقت و مقرر گرديد ظرف يک هفته آينده با تفويض اختيار به هيات رئيسه ، مدير فني و اجرايي سازمان توسط هيات رئيسه انتخاب گردد.

2)      با توجه به استعفاي آقاي مهندس هومن بلندي از علي البدل هيات مديره رشته ترافيک،ضمن موافقت با اين استعفا ادامه کار ايشان در بخش مجريان بلامانع است.

3)      با توجه به استعفاي آقايان دکتر مشتاق و دکتر عليزاده از سمت هاي مدير آموزش و پژوهش و مدير صدور پروانه مقرر گرديد سرکار خانم مهندس بهار راستين به عنوان مدير آموزش و پژوهش و صدور پروانه بصورت تمام وقت انتخاب و عقد قرارداد با نامبرده از تاريخ 20/11/93 منعقد گردد.

4)      با توجه به استعفاي مهندس فرزام فاروقي از مدير واحد رفاهي مقرر گرديد هيات رئيسه محترم سازمان ظرف يک هفته نسبت به معرفي مدير واحد رفاهي اقدام نمايند.

  

مصوبه شماره 2

موضوع:

بررسي نامه شماره 20838 مورخ 9/11/93 مدير محترم روابط عمومي سازمان .


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء با پيشنهاد مدير محترم روابط عمومي سازمان موافقت و مقرر گرديد کليه برنامه ها و هزينه ها با تفويض اختيار به هيات رئيسه تأييد و پرداخت گردد.(برنامه ها و مراسم  روز مهندس).

  

مصوبه شماره 3

موضوع:

قرارداد تهيه سايت سازمان.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد قرارداد تهيه سايت سازمان با شرکت کارينه امواج منعقد گردد.حق الزحمه برابر با رقم 50،000،000 ريال و در طي سه هفته زمان ساخت خواهد بود.

ضمن اينکه پرداخت رقم فوق منوط به ارائه مجوز انفورماتيک خواهد بود.پشتيباني به مدت يکسال رايگان بوده و مراتب به تأييد مسئول واحد انفورماتيک خواهد رسيد.