مصوبات 18 اردیبهشت 95

تاریخ تشکیل جلسه:18/02/95

    مصوبه شماره 1

موضوع:

درخواست مدیر دفتر نمایندگی قروه طی نامه شماره 2379/95 ص مورخ 11/02/95 در خصوص اجرای دیوار حائل زمین دفتر نمایندگی قروه.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید اجرای دیوار حائل حد فاصل زمین واگذاری به سازمان و شورای نگهبان مطابق نقشه های ارائه شده از سوی دفتر نمایندگی قروه پس از تایید نقشه ها توسط گروه تخصصی ژئوتکنیک با توجه به برآورد ریالی ارائه شده توسط مدیر دفتر نمایندگی قروه تا سقف  170،000،000 ریال با تایید مدیر دفتر نمایندگی و مدیر فنی و اجرایی سازمان انجام گردد.

 

    مصوبه شماره 2

 

موضوع:

پرداخت هزینه های مربوط به برگزاری جلسه شماره 201 شورای مرکزی سازمان در شهرستان مریوان.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید کلیه هزینه های مربوط به برگزاری جلسه شماره 201 شورای مرکزی سازمان که از تاریخ 21/02/95 لغایت 24/02/95 در شهر مریوان برگزار می گردد با تایید ریاست سازمان و خزانه دار پرداخت گردد.ضمنا ً مبلغ 200،000،000 ریال (دویست میلیون ریال) به عنوان تنخواه گردان بابت هزینه های برگزاری به آقای پژمان حمیدی مدیر امور اداری سازمان پرداخت گردد.

 

    مصوبه شماره 3

 

موضوع:

پرداخت هزینه های برگزاری جلسه اردیبهشت ماه شورای مرکزی در استان کردستان

 

متن مصوبه:

مصوب گردید کلیه هزینه های برگزاری جلسه اردیبهشت ماه شورای مرکزی در استان کردستان با تایید ریاست سازمان و خزانه دار پرداخت گردد.

  

    مصوبه شماره 4

موضوع:

نحوه اعمال کارهای کوچک ، روستایی، صنعتی ، مسکن مهر و ... در سهمیه مهندسین طراح و ناظر .

 

متن مصوبه:

نامه ارسالی از طرف مدیر فنی و اجرایی که به امضا مدیر محترم فنی و اجرایی ، مسئول امور مهندسین و سرپرست دفتر نمایندگی شهرستان سنندج رسیده است، در خصوص تکریم ارباب رجوع (مالکین محترم) و رفع موانع موجود در سازمان و همچنین مشکلات موجود در پشت نقشه ها که در 9 بند و یک تبصره تنظیم شده بود در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

و موارد ذیربط به شورای چهار نفره جهت تصویب نهایی منعکس گردد.

 

    مصوبه شماره 5

 

موضوع:

اخذ موافقت زمین مشارکتی جهت احداث مجتمع فرهنگی ورزشی.

 

متن مصوبه:

پیرو هماهنگی بعمل آمده توسط دکتر ترکان با استاندار محترم و وزیر محترم ورزش و جوانان ، در خصوص واگذاری زمین مشارکتی جهت احداث مجتمع فرهنگی ورزشی واقع در دگایران سنندج ، در صورت اخذ موافقت های لازم در این مورد، هیئت مدیره موافقت خود را با مشارکت در این طرح و به نسبت سرمایه و آورده طرفین اعلام می نماید.

جزئیات قرارداد مشارکتی فیما بین ، پس از مشخص شدن جزئیات آن باید به تصویب هیئت مدیره برسد.

 

    مصوبه شماره 6

 

موضوع:

تشکیل کار گروه اجرایی نمودن مبحث 22 .

 

متن مصوبه:

مقرر گردید مهندس امید محمودی به عنوان مسئول کار گروه و تشکیل کارگروه اجرایی نمودن مبحث 22 انتخاب و سریعاً نسبت به تشکیل کار گروه اقدام نمایند

 

   مصوبه شماره 7

موضوع:

حقوق ماهیانه اعضا هیئت مدیره ، هیئت رئیسه و رئیس شورای انتظامی.

 

متن مصوبه:

جدول پیشنهادی خزانه دار محترم در خصوص نحوه پرداخت حقوق اعضا هیئت مدیره ، هیئت رئیسه و رئیس شورای انتظامی در جلسه مطرح و با توجه به مغایرت جدول پیشنهادی با ماده 73 بند 22 و بند ج ماده 57 قانون نظام مهندسی مقرر گردید، نایب رئیس اول سازمان و خزانه دار محترم نسبت به اصلاح جدول و پیشنهاد نحوه پرداخت حق الزحمه اعضا هیئت مدیره ، هیئت رئیسه و رئیس شورای انتظامی ، اقدام نمایند.