مصوبات 18 آذر 94

تاریخ تشکیل جلسه:18/09/94

    مصوبه شماره 1

موضوع:

نحوه پرداخت سرانه حق عضویت 94 سازمان به شورای مرکزی.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید 50% مبلغ حق سرانه در آذر ماه پرداخت و 50% باقیمانده در پایان اسفند ماه 94 تسویه گردد تا مشمول 20% تخفیف شوند.

 

 

   مصوبه شماره 2 

موضوع:

نحوه حضور اعضا علی البدل هیات مدیره در جلسات هیات مدیره.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید که مفاد نامه شماره 22420/ش م مورخ 16/09/94 سازمان مرکزی اجرا گردد.

 


   مصوبه شماره 3

موضوع:

ایزو ( پیگیری مراحل اجرای ایزو در سازمان).

 

متن مصوبه:

مصوب گردید با توجه به چارت پیشنهادی توسط جناب آقای مهندس علاقبندان جهت برقراری ایزو در سازمان نظام مهندسی و لزوم ایجاد تغییرات در چارت پیشنهادی مقرر گردید آقایان مهندس لهونیان، مهندس قادرمزی و مهندس جباری به عنوان نماینده های هیئت مدیره جلساتی را با نماینده مشاور برقراری ایزو جهت اصلاح چارت برگزار نمایند.