مصوبات 18 آذر ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه:18/9/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

انتخابات هيئت ريسه سازمان .


متن مصوبه:

1.       جهت انتخاب رياست سازمان فقط آقاي دکتر ثابتي کانديد شدند و پس از شمارش آراء با 9 رأي و به اتفاق آراء آقاي دکتر ثابتي به عنوان رياست سازمان انتخاب گرديدند.

2.       جهت انتخاب نايب رئيس اول سازمان فقط آقاي مهندس خليل اللهي کانديد شدند و پس از رأي گيري و شمارش آراء با 9 رأي و به اتفاق آراء آقاي مهندس خليل اللهي به عنوان نايب رئيس اول انتخاب شدند.

3.       جهت انتخاب نايب رئيس دوم سازمان فقط آقاي مهندس حشمت الله صيدي کانديد شدند و پس از رأي گيري و شمارش آراء با 9 رأي و به اتفاق آراء آقاي مهندس حشمت الله صيدي به عنوان نايب رئيس دوم انتخاب گرديدند.

4.       جهت انتخاب دبير هيئت رئيسه و هيئت مديره آقاي مهندس فرزام فاروقي کانديد شدند و پس از رأي گيري  و به اتفاق آراء با 9 رأي به عنوان دبير هيئت رئيسه انتخاب گرديدند.مصوبه شماره 2

موضوع:

انتخاب خرانه دار سازمان .


متن مصوبه:

با توجه به پيشنهاد هيئت رئيسه منتخب جديد سازمان در خصوص معرفي آقاي مهندس کريم قادر مرزي به عنوان خزانه دار ، پس از رأي گيري و به اتفاق آراء با 9 رأي آقاي مهندس کريم قادرمرزي به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب گرديدند.مصوبه شماره 3

موضوع:

انتخاب مدير آموزش و پژوهش و مدير صدور پروانه سازمان .


متن مصوبه:

1.       در خصوص انتخاب مدير آموزش و پژوهش، فقط آقاي دکتر مشتاق کانديد شدند و به اتفاق آراء و با 9 رأي آقاي دکتر مشتاق به عنوان مدير آموزش و پژوهش سازمان انتخاب شدند.

2.       در خصوص انتخاب مدير صدور پروانه فقط آقاي دکتر عليزاده کانديد شدند و به اتفاق آراء و با 9 رأي آقاي دکتر عليزاده  به عنوان مدير صدور پروانه سازمان انتخاب شدند.مصوبه شماره 5

موضوع:

انتخاب مدير فني و اجرايي سازمان.


متن مصوبه:

با توجه به کانديد شدن جناب آقاي مهندس نادر گودرزي و پس از رأي گيري با 9 رأي و به اتفاق آراء آقاي مهندس نادر گودرزي به عنوان مدير فني و اجرايي سازمان انتخاب گرديدند .لازم به ذکر است مسئوليت امور شهرستان سنندج نيز به عهده ي مدير فني و اجرايي سازمان مي باشد مصوبه شماره 6

موضوع:

معرفي نماينده هيئت مديره در واحد گاز (نظارت گاز رساني ) .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء و با توجه به اينکه آقاي مهندس قناعت تنها کانديداي اين بخش ، 9 رأي را کسب نمودند ايشان به عنوان نماينده هيات مديره در واحد نظارت گازرساني انتخاب گرديدند.مصوبه شماره 7

موضوع:

معرفي نماينده هيئت مديره در واحد برق (نظارت و بازرسي برق ).


متن مصوبه:

به اتفاق آراء و با 9 رأي آقاي مهندس فرزام فاروقي تنها کانديداي نماينده هيئت مديره در واحد برق ، به عنوان نماينده هيئت مديره در واحد نظارت و بازرسي برق انتخاب گرديدند.مصوبه شماره 8

موضوع:

معرفي نماينده هيئت مديره در دفتر اجراء .


متن مصوبه:

با توجه به اينکه آقاي مهندس کاوه وثوقي تنها کانديداي اين پست بودند پس از رأي گيري و به اتفاق آراء و با کسب 9 رأي به عنوان نماينده هيئت مديره در دفتر اجراء انتخاب گرديدند.مصوبه شماره 9

موضوع:

پرداخت حق الزحمه کنترل نقشه .


متن مصوبه:

با توجه به اينکه نظام نامه کنترل نقشه تنظيمي توسط مدير فني و اجرايي استان غير قابل  اجرا مي باشد، لذا مصوب گرديد نظام نامه مورد نظر کان لم يکن تلقي و هيئت رئيسه سازمان نسبت به بازنگري آن اقدام نمايد.

هزينه هاي حق الزحمه کنترل نقشه از اول سال 92 پس از تأييد رياست و خزانه دار سازمان قابل پرداخت مي باشد .