مصوبات 18شهريور ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 18/6/92

مصوبه شماره:1

موضوع:

بررسي پيشنهادات رئيس کميته آموزش با حضور ايشان .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مقرر گرديد که حداکثر ظرف مدت يک ماه،کميته آموزش با هماهنگي اعضاء هيات مديره،گروه هاي تخصصي، مدير صدور پروانه و مدير آموزش و پژوهش در خصوص الزام و نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي،کارگاه آموزشي با سمينار جهت اعضاء سازمان(ورود به حرفه،تمديد و ارتقاء پايه مهندسان در پايه هاي مختلف)اقدام و نتيجه جهت انجام مراحل قانوني به اداره کل راه و شهرسازي ارسال گردد.مصوبه شماره:2

موضوع:

بررسي پيشنهادات مدير آموزش و پژوهش در خصوص تشکيل کميته هاي مبحث 2 و پژوهش .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء با کليات پيشنهادات مطرح شده موافقت و مقرر گرديد آقايان دکتر قناعت و دکتر مشتاق نسبت به تهيه نظام نامه هاي مربوط به کميته مبحث 2 و کميته پژوهش ظرف مدت يک ماه اقدام و جهت تصويب به هيات مديره ارائه فرمايند .مصوبه شماره:3

موضوع:

بررسي پيشنهادات اعضاء در خصوص نشريه اندازيار .


متن مصوبه:

مصوب گرديد به پيشنهاد مدير محترم امور آموزش و پژوهش، ساختار نشريه اندازيار بصورت مدير مسئول، سردبير، مدير داخلي و صفحه آراء اصلاح گردد و در هفته آينده افراد پيشنهادي توسط اعضاي هيات مديره جهت تصدي مسئوليت هاي فوق پيشنهاد و مورد تصويب قرار گيرد.مصوبه شماره:4

موضوع:

بررسي نظام نامه گروه ژئوتکنيک .


متن مصوبه:

مصوب گرديد کليه اعضاء ضمن بررسي نظام نامه ارائه شده پيشنهادات خود را در جلسه آتي هيات مديره ارائه ، در غير اينصورت نظام نامه گروه ژئوتکنيک تصويب شده تلقي مي گردد.