مصوبات 17 مهرماه 95

 

 

تاریخ تشکیل جلسه: 17/07/95

 

مصوبه شماره 1

موضوع:

اصلاح نظام نامه کمیته ژئوتکنیک

 

متن مصوبه:

نظام نامه پیشنهادی کمیته تخصصی ژئوتکنیک و کنترل کیفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مطرح و با توجه به اینکه اعضای کمیته در متن پیشنهادی تهیه شده با انتخابات تعیین می شدند، این موضوع به تصویب هیئت مدیره نرسید و مقرر گردید از طرف هیئت رئیسه سازمان 10 نفر از اشخاص واجد الشرایط به هیئت مدیره معرفی گردندو هیئت مدیره  5 نفر از اشخاص معرفی شده را با بررسی سوابق علمی و عملی آنان به عضویت کمیته مزبور منصوب نماید، ترکیب کمیته 5 نفره،شامل حداقل یک نفر از اعضای گروه تخصصی عمران،حداقل یک نفر از اعضای حقوقی در رشته خدمات فنی و آزمایشگاهی خواهد بود،ضمناً نظام نامه مطابق مصوبه فوق اصلاح گردد.

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

درصد دریافتی از حق الزحمه دریافتی اعضا و موضوع نامه شماره 430/32615 مورخ 10/7/95  وزارت راه و شهرسازی.

 

متن مصوبه:

نظر به اینکه در بند پ نامه 430/32615 مورخ 10/7/95 وزارت راه و شهرسازی، دریافت هرگونه وجهی  در را با مواردی که سازمان  استان، اختیاری برای ارجاع کارها در آن زمینه ها را ندارد، فاقد وجاهت قانونی اعلام گردیده است ، و التفات  به این موضوع که سازمان استان در زمینه کنترل و بازنگری گزارشهای ژئوتکنیک و نظارت عالیه برکار مجریان و سایر موارد مشابه ، خدمات ارائه می نماید.لذا به ریاست محترم سازمان ماموریت داده می شود پیگیری های لازم از طریق شورای مرکزی در زمینه دریافت 5% از حق الزحمه های فوق الدکر را معمول نمایند.

 

مصوبه شماره 3

 

موضوع:

تعیین مدیر مالی و نماینده هیئت مدیره در کمیته مالی و معاملاتی سازمان

 

متن مصوبه:

مقرر گردید ضمن تشکر از زحمات آقای هیوا واحدی مشاور مالی سازمان، از این تاریخ ایشان به عنوان مدیر مالی سازمان انتخاب می گردند، همچنین جناب آقای مهندس  کریم قادرمزی نایب رئیس دوم سازمان، به عنوان هیئت مدیره در کمیته مالی و معاملاتی سازمان منصوب می گردند.

مصوبه شماره 4

 

موضوع:

اجرای بند 2-7-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

 

متن مصوبه:

مقرر گردید سازمان نظام مهندسی ساختمان مطابق بند 2-7-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در راستای نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اعضای آن سازمان ارائه می گردد و انجام کنترلهای لازم ...، در کلیه بخش ها از جمله رشته های  اصلی و ژئوتکنیک و ... در هر مرحله که لازم می داند با تایید ریاست سازمان نسبت به برگزاری دوره آموزش و مصاحبه های علمی و ... اقدام نمایند.

 

مصوبه شماره 5

 

موضوع:

تعیین تعداد اعضا سازمان و اعلام به شورای مرکزی

 

متن مصوبه:

با توجه به اینکه در سال جاری تعدادی از اعضا سازمان نظام مهندسی استان، از سازمان  خارج شده و یا اینکه فوت نموده اند، مقرر گردید جهت تعیین اعضای سازمان جهت ارائه به شورای مرکزی ، مدیر مالی سازمان به همراه خزانه دار سازمان ، نسبت به تعیین تعداد اعضا سازمان و هماهنگی های لازم با خزانه دار محترم شورای مرکزی اقدامات لازم را مبذول دارند.

 

مصوبه شماره 6

 

موضوع:

تعطیلی روز پنج شنبه 22/07/95.

 

متن مصوبه:

با توجه به مصادف بودن سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری با تاسوعا و عاشورا و تعطیلی این دو روز، مقرر گردید سازمان نظام مهندسی ساختمان و کلیه دفاتر نمایندگی روز پنج شنبه تعطیل باشد.