مصوبات 17 مرداد 94

تاریخ تشکیل جلسه: 17/05/94

   مصوبه شماره 1

موضوع:

نامه شماره 15/ن/94 مورخ 03/05/94 هیئت رئیسه دفتر نظارت گاز رسانی.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء و با توجه به نامه شماره 15/ن/94 مورخ 03/05/94 هیئت رئیسه دفتر نظارت گازرسانی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای پدرام گروهی ، مدت مسئولیت ایشان بعنوان مدیر فنی و اجرایی دفتر نظارت گازرسانی به مدت یکسال دیگر تمدید میگردد.