مصوبات 17 دي ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 17/10/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

موارد مطرح شده توسط اعضاي محترم هيئت مديره در خصوص مسائل جاري سازمان.


متن مصوبه:

مقرر گرديد اعضاي محترم هيئت رئيسه و رياست محترم سازمان و مدير محترم فني و اجرايي استان طي يک ماه آينده نسبت به يررسي مصوبات قبلي هيئت مديره اقدام و سريعاً نسبت به اجراي مصوبات مسکوت مانده اقدام لازم را انجام دهند.در ضمن در خصوص تفويض اختيار برخي از اختيارات هيئت مديره در جهت تسريع در روند اجرايي سازمان پيشنهادات خود را به هيئت مديره ظرف مدت دو هفته اعلام دارند.مصوبه شماره 2

موضوع:

هزينه سفر گروه صادرات خدمات فني مهندسي .


متن مصوبه:

به استناد بند 4 مصوبه شماره 6 مورخه 6/8/92 در خصوص سفر گروه صدور خدمات فني و مهندسي و هيئت همراه به اقليم کردستان جهت پيگيري تشکيل دفتر و نهايي نمودن تفاهم نامه همکاري با نظام مهندسي سليمانيه و رايزني با ارگانهاي ذيربط در اربيل مقرر گرديد سفر مذکور در مورخه 28/10/92 به اقليم کردستان انجام پذيرد، لذا کليه هزينه هاي سفر بر اسا آيين نامه مالي قابل پرداخت خواهد بود . در ضمن مبلغ 100،000،000(يکصد ميليون ريال ) به عنوان تنخواه با پيشنهاد خزانه دار محترم سازمان به ايشان پرداخت گردد و متعاقباً اسناد هزينه کرد نهايي ارائه خواهد گرديد.