مصوبات 17 بهمن 94

تاریخ تشکیل جلسه:17/11/94

  مصوبه شماره 1

موضوع:

گزارش مشکلات و مسائل شهرهای سقز و بانه و مریوان توسط مدیران محترم دفاتر نمایندگی.

 

متن مصوبه:

مشکلات دفاتر نمایندگی توسط نماینده های شهرستانهای سقز (مهندس سعید پور، مهندس نعمانی) مریوان ( مهندس رحمانی) و بانه ( مهندس محمدی) در جلسه هیئت مدیره مطرح گردید و بر اساس موارد و مشکلات اعلام شده، مقرر گردید هیئت مدیره نسبت به ارائه راهکار جهت حل این مورد در جلسه بعد اتخاذ تصمیم نمایند.