مصوبات 16 مرداد 95

تاریخ تشکیل جلسه:16/05/95
مصوبه شماره یک

موضوع:

تعیین تکلیف دفتر مدیریت اجرا.

متن مصوبه:

پیرو مصوبه شماره 2 مورخ 03/05/95 مقرر گردید مفاد صورتجلسه تنظیمی در تاریخ 16/05/95 که با حضور آقایان 1- دکتر جمال قناعت2-دکتر محمد صدیق ثابتی 3- مهندس مهدی حسام شریعتی 4-مهندس کاوه وثوقی 5- مهندس فرزام فاروقی 6- مهندس کریم قادرمزی 7- مهندس خبات اشرف سجادی 8- مهندس هومن بلندی به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت.

1-نظام نامه دفتر مدیریت اجرای ساختمان مورخ 09/03/89 کان لم یکن تلقی گردد.

2-حقوق مهندس هومن بلندی از ماه 04/94(تیر 94)تا آخر سال 94 مطابق پرداختی سال 94(پرداختی سال 94 با اضافه کار و غیره معادل ماهیانه 21،000،000 ریال) پرداخت گردد.همچنین پاداش و سنوات و عیدی برابر 3 ماه از محل حساب سود دفتر اجرا پرداخت گردد و حقوق سال 95 ایشان تا پایان مرداد ماه طبق افزایش قانون کار نسبت به سال 94 از محل حساب سود دفتر اجرا پرداخت گردد.

3-طبق مصوب مجمع عمومی مبنی بر پرداخت متری (1200)ریال از طرف مجریان به حساب صندوق حمایت از اعضا از تاریخ 05/05/91 تا 30/11/92 مبلغ(370،300،800 ریال) پرداخت گردد.

4- پاداش و حق جلسات و حق الزحمه آقای فرزام فاروقی پنجاه میلیون ریال ، آقای کاوه وثوقی پنجاه میلیون ریال، آقای هومن بلندی پنجاه میلیون ریال و آقای صارم عطایی سی میلیون ریال با توجه به مسئولیت و صاحب امضا بودن بابت سالهای فعالیت در دفتر اجرا از محل سود حساب دفتر اجرا به آنها پرداخت گردد.

5- مابقی پول حساب دفتر مدیریت اجرای ساختمان(حساب اصلی سود)نسبت به کارکرد مجریان در سالهای 1390،1391،1392 تا 17/02/1393( مصوبه مجمع عمومی) نسبت به سهم کارکرد آنها به متراژ به شرکت های حقوقی و اشخاص مجری استرداد گردد.

6- از کلیه شرکت ها و اشخاص مجری با مهر شرکت و مهر شخص مجری تعهد گرفته شود که مالیات و سایر کسورات قانونی پرداخت فوق( در صورت پرداخت) به عهده خودشان می باشد و کارکرد فوق را تایید نمایند.

7- مفاد این مصوبه در صورتی قابل اجرا می باشد که رضایت کلیه شرکت ها و اشخاص مجری که صاحب حق می باشند اخذ و وضعیت اموال و دارایی های واحد مجریان از لحاظ مالکیت تعیین گردد.

 

تاریخ تشکیل جلسه:16/05/95

 مصوبه شماره دو

موضوع:

چارت سازمانی

 

متن مصوبه:

مقرر گردید تغییرات مطرح شده در چارت سازمانی ارائه شده در این جلسه ، توسط مهندس حسام شریعتی ، مهندس لهونیان و مهندس قادرمزی اصلاح و جهت تصویب حداکثر تا جلسه بعد با اصلاحات و تغییرات انجام شده ارائه گردد.

 

مصوبه شماره سه

 

موضوع:

معرفی نماینده هیئت مدیره در کمیته آموزش.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید جناب آقای دکتر ارسطو هدایت نسب به عنوان نماینده هیئت مدیره در کمیته آموزش معرفی گردند.همچنین با توجه به استعفا دکتر جمال مشتاق و دکتر آزاد یزدانی از عضویت در کمیته آموزش اعضا هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی افراد واجد شرایط جهت جایگزینی این دفتر اقدام نمایند.