مصوبات 16 شهريور 93

تاريخ تشکيل جلسه: 16/06/93

مصوبه شماره 1

 

موضوع:

تصميم گيري در خصوص تعرفه شناسنامه فني و ملکي ساختمان با توجه به نامه شماره 10422 مورخ 8/6/93 مدير فني و اجرايي سازمان.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد با توجه به مخالفت وزارت راه وشهرسازي با اعمال تخفيف پنجاه درصدي در تعرفه صدور شناسنامه فني و ملکي ساختمان ، از ابتداي مهر ماه صدور شناسنامه فني و ملکي ساختمان برابر تعرفه معادل 5 در هزار هزينه ساخت و ساز( مطابق مبحث دوم مقررات ملي ساختمان) و هزينه هاي ساخت و ساز سال 93 بر مبناي نامه شماره 12832 / ش م ، انجام گيرد.ضمناً در دور? گذار تخفيف موردي با تشخيص رياست محترم سازمان بلامانع است تا پايان سال .



مصوبه شماره 2

 

موضوع:

طرح شکايت از برخي از اعضاء به شوراي انتظامي .


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد رياست محترم سازمان و مدير محترم فني و اجرايي سازمان با تهيه مدارک مثبته و کامل با اولويت افرادي که خارج از صلاحيت فعاليت کرده اند نسبت به معرفي افراد متخلف به هيات مديره جهت تصميم گيري نهايي اقدام فرمايند و سپس افرادي را که بيشتر از ظرفيت مقرر شده در مبحث دوّم مقررات ملّي ساختمان با ارائه مدارک کامل و مثبته به هيات مديره جهت اتخاذ تصميم مناسب معرفي نمايند.



مصوبه شماره 3

 

موضوع:

تصميم گيري در خصوص زمان برگزاري مجمع عمومي فوق العاده ( مصوب مجمع مورخ 17/2/93)


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد با توجه به پيشنهاد مجمع عمومي در خصوص « بررسي ساماندهي و رسيدگي به نحوه توزيع نقشه ها و توزيع عادلانه کار در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان» در جلسه مورخ 17/2/93 با شرايط زير نسبت به برگزاري مجمع با دستور کار فوق اقدام گردد.

1-    تاريخ درج آگهي نوبت اوّل : 22/6/93 روزنامه سيروان.

2-    تاريخ درج آگهي نوبت دوّم : 24/6/93 روزنامه جام جم.

3-    تاريخ برگزاري مجمع نوبت اوّل :12/7/93 روز شنبه.

4-    در صورت به حد نصاب نرسيدن نوبت اوّل ، نوبت دوم در تاريخ 16/7/93 چهارشنبه.



مصوبه شماره 4

 

موضوع:

بررسي و تأييد انتخابات دفتر اجراي نظارت برق.

 

متن مصوبه:

با توجه به گزارش جناب آقاي هومن بلندي در خصوص برگزاري انتخابات دفتر اجراي نظارت برق به اتفاق آراء افراد حاضر در جلسه ، نتايج انتخابات مورد تأييد قرار گرفت و رياست محترم سازمان طي دو روز آينده نسبت به ابلاغ احکام انتخاب شدگان اقدام فرمايند.



مصوبه شماره 5

 

موضوع:

بررسي و تصميم گيري استعفاي عامل خزانه دار شهرهاي ديواندره – سقز و بانه .


 

متن مصوبه:

عليرغم اصرار اعضاي هيات مديره در خصوص عدم قبول استعفاي آقاي دکتر قناعت، با توجه به شرايط ايشان با استعفاي ايشان موافقت و از زحمات ايشان توسط اعضاي محترم هيات مديره قدرداني گرديد.بنا به پيشنهاد خزانه دار و به اتفاق آراء جناب آقاي مهندس فرزام فاروقي بعنوان عامل خزانه دار در شهرهاي ديواندره – سقز و بانه انتخاب گرديدند.



مصوبه شماره 6

 

موضوع:

تصميم گيري در خصوص نتايج انتخابات کميته دفاتر.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء صورتجلسه شماره 10203 مورخ 3/6/93 هيات رئيسه سازمان در خصوص انتخابات کميته دفاتر مورد تأييد و تصويب قرار گرفت و جناب آقاي دکتر ثابتي ظرف يک هفته آينده نسبت به صدور احکام افراد انتخاب شده و دستور شروع بکار کميته دفاتر اقدام فرمايند.



مصوبه شماره 7

 

موضوع:

درخواست مدير دفتر نمايندگي کامياران در خصوص اعتبار سال 1393 ادامه عمليات ساختمان در دست احداث دفتر نمايندگي اين شهرستان طي نامه 367 مورخ 08/06/93 .


 

متن مصوبه:

مصوب گرديد جهت ادامه عمليات ساختماني دفتر نمايندگي شهرستان کامياران ،تا سقف بودجه سال 93 مصوب مورخ 16/02/93 مجمع عمومي پس از ارائه اسناد مثبته از سوي دفتر نمايندگي به تناسب 4% و بودجه مصوب از سوي سازمان نظام مهندسي با تأييد رياست سازمان و يا مدير فني و اجرايي پرداخت گردد.



مصوبه شماره 8

 

موضوع:

بررسي افزايش ظرفيت اعضايي که بجز نظام مهندسي در جاي ديگري شاغل نيستند.


 

متن مصوبه:

 

به اتفاق آراء با افزايش سي درصدي جهت طرح در شوراي چهار نفره موافقت گرديد.