مصوبات 16 خرداد 94

تاریخ تشکیل جلسه: 16/03/94

 

موضوع:

بررسی درخواست جابجایی آقای فرامرز رحیمی از امور مهندسین.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با توجه به درخواست آقای فرامرز رحیمی در خصوص جابجایی از امور مهندسین، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات چندین ساله نامبرده در امور مهندسین، با جابجایی نامبرده موافقت و مقرر گردید ایشان از تاریخ 18/03/94 در واحد آمار سازمان واقع در ستاد استان(با توجه به درخواست جناب آقای مهندس ربانی) فعالیت نمایند.

ضمناً آقای مهندس احسان نصری به عنوان جایگزین آقای فرامرز رحیمی ، سمت مسئول امور مهندسین شهرستان سنندج بنا به درخواست آقای مهندس گلابی و تصویب هیات مدیره را عهده دار می گردند.