مصوبات 16 آبان 94

تاریخ تشکیل جلسه: 16/08/94

  مصوبه شماره 1

موضوع:

نحوه برگزاری مجمع عمومی

 

متن مصوبه:

نحوه برگزاری مجمع عمومی در رابطه با مبحث بودجه سال 94 مورد بررسی قرار گرفت.

 


  مصوبه شماره 2

 

موضوع:

نحوه عمل به ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید مطابق ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ، ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف در استان کردستان بدون محدودیت در تعداد کار به شرح ذیل کاهش داده شود.:

1-    رشته عمران 40%  جدول شماره یک مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.

2-    رشته معماری 60%  جدول شماره یک مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.

3-    رشته برق و مکانیک 70%  جدول شماره یک مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.

 

موارد پس از تصویب وزارت راه و شهرسازی قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

 


  مصوبه شماره 3

موضوع:

پیشنهاد کمیته تخصصی ژئو تکنیک به منظور اجرایی شدن آزمایش بتن توسط آزمایشگاه های حقوقی.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید انجام آزمایشات بتن توسط آزمایشگاه های حقوقی عضو سازمان و دارای صلاحیت آزمایشگاه بتن، حسب دستورالعمل مبحث نهم مقررات ملی ایران برای کلیه ساختمان های مورد اجرا آغاز شود.روند اجرایی نمودن در سازمان مطابق با صورتجلسه مورخ 21/08/94 فی ما بین سازمان نظام مهندسی ، اداره راه و شهرسازی و شهرداری سنندج، زیر نظر مدیر فنی و اجرایی سازمان آغاز گردد.حق الزحمه انجام نمونه گیری به ازاء هر لیست 6 عددی مبلغ 1،200،000 ریال برابر پیشنهاد کمیته تخصصی ژئو تکنیک تعین گردید.