مصوبات 15 فروردین 94

تاریخ تشکیل جلسه: 15/01/94

 مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسی درخواست شماره 24382 مورخ 23/12/93 شرکت سرمایه گذاری و خدمات گردشگری آبیدر سنندج.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید طی بررسی درخواست مذکور و البته نظر به پی نوشت استاندار محترم استان و تأکید ایشان بر نیاز استان به احداث هتل، این سازمان مجموعه تخفیفات ذیل را به نفع مالک اعمال می نماید:

الف نظر به اینکه نقشه های مربوطه در سال (  1393 )تهیه گردیده است سازمان جهت کنترل نقشه ها رقم 30% تعرفه مربوطه را اخذ نماید.

ب به جهت تعیین ناظرین پس از اعمال 30% تخفیف الباقی رقم به ناظرین پرداخت می گردد.

ج به جهت تعیین مجری ذیصلاح پس از اعمال 30% تخفیف الباقی رقم به مجری پرداخت می گردد.

 


مصوبه شماره 2 

 

موضوع:

تعیین اعضای کمیته پژوهش سازمان.

 

متن مصوبه:

پس از بحث و تبادل نظر اساتید زیر بعنوان اعضای کمیته پژوهش سازمان انتخاب گردیدند.

1-آقای دکتر جمال مشتاق.

2-آقای دکتر هوشمند علیزاده.

3-آقای دکتر هوشنگ دباغ .

4-آقای دکتر مهرداد یوسف زمانی.

5-خانم دکتر بهار امانی.


 مصوبه شماره 3

موضوع:

بررسی هزینه های تجهیز سالن اجتماعات دفتر نمایندگی بیجار.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید جهت تجهیز سالن اجتماعات بیجار شامل پنجاه عدد صندلی ، یک عدد تریبون، یک عدد ویدئو پروجکشن،یک عدد آب سرد کن و آب جوش ساز تا سقف دویست و پنجاه میلیون ریال با تأیید نعایی هیات رئیسه محترم هزینه گردد.

و در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت 94 مراسم بهره برداری آن برگزار شود.

 


 مصوبه شماره 4

 

موضوع:

بررسی برنامه های آموزشی و پژوهشی سازمان بر اساس پیشنهاد امور آموزش و پژوهش.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء برنامه های آموزشی و پژوهشی سازمان به شرح پیوست مصوب و مقرر گردید نحوه اجرای آن مطابق ضوابط سازمان با هماهنگی هیات رئیسه محترم صورت پذیرد.

 

 


 مصوبه شماره 5

 

موضوع:

درخواست مدیر دفتر نمایندگی بیجار طی نامه شماره 2930 مورخ 20/11/93 در خصوص اختصاص بودجه جهت خرید مبلمان اداری ساختمان جدید دفتر بیجار.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید : خرید مبلمان اداری جهت بهره برداری از ساختمان جدید دفتر نمایندگی شهرستان بیجار با رعایت نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان و پس از اخذ استعلامات لازم تا سقف 200،000،000 ریال بلامانع است.