مصوبات 14 مهر 93

تاريخ تشکيل جلسه: 14/07/93

 

موضوع:

بررسي انتخابات مدير دفاتر نمايندگي سقز و حاشيه هاي بوجود آمده اين انتخابات.


 

متن مصوبه:

با توجه به عدم برگزاري انتخابات مدير دفتر نمايندگي سقز و حاشيه هاي بوجود آمده اين انتخابات در شهرستان سقز بدليل انصراف ساير کانديداها و به استناد بند 1 و 2 ماده 2 نظام نامه نحوه تشکيل و اداره دفاتر نمايندگي سازمان با پيشنهاد مدير محترم فني و اجرايي سازمان در خصوص انتخاب آقاي مهندس هيوا نعماني به مدت يکسال موافقت گرديد.

ضمناً مقرر شد با توجه به طرح نامه انصراف چهار نفر کانديد ( آقايان سيد ابراهيم حسيني ، سالار پرستار،کمال محمدي و اميد رشيديان) و پخش نامه از شبکه هاي ماهواره ايي برابر بند ( ع ) ماده 91 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان بصورت خارج از نوبت به شوراي انتظامي معرفي گردند تا در صورت عدم اثبات ادعاي آنها ، حکم شايسته صادر گردد.( ضمناً آقاي محمد رباني با اعلام مخالفت جلسه را ترک نمودند و برگه را امضا نکردند).