مصوبات 14 مردادماه 93

مصوبه شماره 1

 

موضوع:

هماهنگي جهت سفر رياست محترم شوراي مرکزي به استان.


 

متن مصوبه:

با توجه به اهميت سفر رياست محترم شوراي مرکزي به استان با حضور حاضران در جلسه آخرين هماهنگي ها و برنامه ريزي جهت ساعات حضور ايشان انجام و مطابق جدول پيوست (به شرح زير) مورد موافقت اعضاء محترم هيات مديره قرار گرفت.

8:45  : استقبال.

9 - 10:30 : بازديد از زمين ورزشي.                                               : نهار و نماز .

       : جلسه هيات مديره با نمايندگان ( هتل شادي ).                        :جلسه با کارآفرينان.

       : بازديد از سازمان .                                                          :جلسه هيات مديره و دبيران گروه ها با رئيس شوراي مرکزي.

       : جلسه شوراي اداري .                                                      : حضور در مهمانسراي آبيدر و برگزاري موسيقي و رقص کردي.مصوبه شماره 2

 

موضوع:

هماهنگي نهايي جهت برنامه هاي روز 14/5/93( سفر جناب آقاي مهندس ترکان) .


 

متن مصوبه:

با توجه به اهميت سفر جناب آقاي مهندس ترکان با حضور حاضران در جلسه هماهنگي هاي نهايي در خصوص مسائل و موارد مهم که در جلسات با رياست محترم شوراي مرکزي و اعضاي هيأت رئيسه محترم شوراي مرکزي بايستي مطرح گردد، مشخص و هماهنگي هاي لازم صورت پذيرفت.