مصوبات 14 آذر 95

تاریخ تشکیل جلسه:14/09/95


 مصوبه شماره 1

موضوع:

انتخاب ریاست سازمان

 

متن مصوبه:

با حضور کلیه اعضا اصلی هیئت مدیره انتخابات ریاست سازمان برگزار گردید:

اسامی نامزدها: 1- دکتر ارسطو هدایت نسب   ، 2- مهندس امید محمودی   ، 3- مهندس کریم قادرمزی ، 4- مهندس وریا ژولیده

که پس از برگزاری رأی گیری ، آقای مهندس امید محمدی با بیشترین آراء به عنوان ریاست سازمان انتخاب گردیدند.


مصوبه شماره 2  

موضوع:

انتخاب نایب رئیس اول سازمان

 

متن مصوبه:

اسامی نامزدهای پست  نایب رئیس اول

مهندس کریم قادرمزی ، 2- مهندس مهدی حسام شریعتی  ، 3- مهندس وریا ژولیده  که پس از رأی گیری آقای مهندس کریم قادرمزی با اکثریت آرا به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب گردیدند.


مصوبه شماره 3

موضوع:

انتخاب نایب رئیس دوم سازمان و دبیر هیئت مدیره

 

متن مصوبه:

نامزد پست نایب رئیس دوم فقط دکتر هدایت نسب بودند که به اتفاق آرا ایشان به عنوان نایب رئیس دوم سازمان انتخاب گردیدند.

نامزد پست دبیری فقط مهندس وریا ژولیده می باشد که به اتفاق آراء ایشان به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

 

مصوبه شماره 4

موضوع:

انتخاب هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان کردستان

 

متن مصوبه:

انتخاب هیئت رئیسه سازمان در جلسه هیئت مدیره برگزار گردید که به اتفاق آراء ریاست ، نایب رئیس اول و دوم و دبیر به شرح ذیل انتخاب گردید:

ریاست سازمان جناب آقای مهندس امید محمودی

نایب رئیس اول جناب آقای مهندس کریم قادرمزی

نایب رئیس دوم جناب آقای دکتر ارسطو هدایت نسب

دبیر هیئت مدیره جناب آقای مهندس وریا ژولیده.

 
مصوبه شماره 5

موضوع:

انتخاب خزانه دار سازمان

 

متن مصوبه:

از طرف هیئت رئیسه جناب اقای دکتر محمد صدیق ثابتی به عنوان نامزد پست خزانه داری به هیئت مدیره معرفی، که پس از رأی گیری  به اتفاق آراء ایشان به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شدند.