مصوبات 14 آذر 94

تاریخ تشکیل جلسه:14/09/94

    مصوبه شماره 1

موضوع:

جلسه فوق العاده هیئت مدیره .

 

متن مصوبه:

مصوب گردید با توجه به تعطیلی روز شنبه 21/09/94 جلسه فوق العاده هیئت مدیره در روز چهارشنبه 18/09/94 ساعت 11:30 صبح برگزار می گردد.

دستور کار پیشنهادی این جلسه عبارتند از : 1- پیگیری روند اجرایی ایزو در سازمان. 2- مسائل رفاهی مهند‌‌سان و ...

 

 


   مصوبه شماره 2


موضوع:

راه حل پیشنهادی در خصوص مبالغ اخذ شده تحت عنوان 4% در شهرستان سنندج.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید در خصوص نحوه تصمیم گیری در خصوص 4% دریافتی از مهندسان شهرستان سنندج موضوع مالکیت اعضای نظامم هندسی در طرح ها و پروژه هایی که از این محل اجرا شده یا می شود، زمینه های سرمایه گذاری در راستای اهداف سازمان نظام مهندسی و انتقاع کلیه اعضا، سهم اعضاء و ... کارشناسی لازم صورت گیرد و طرح ها و پیشنهادات کارشناسی شده به هیات مدیره ارجاع و پس از یررسی نهایی هیات مدیره جهت تصویب نهای به مجمع ارائه گردد .سرکار خانم مهندس راستین به عنوان مسئول هماهنگی پیگیری موضوع انتخاب گردیدند.