مصوبات 14 آبانماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 14/8/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

اعمال تخفيف در تعرفه خدمات مهندسي براي طرح هاي صنعتي .


متن مصوبه:

مقرر گرديد به جهت  تشويق سرمايه گذاران و اجراي مسئوليت هاي اجتماعي سازمان جهت طرح هاي صنعتي داراي موافقت اصولي از ادارات ذي ربط ،56% هزينه هاي طراحي ،نظارت کليه رشته ها به عنوان تخفيف لحاظ گرديده و به منظور تشويق افراد طراح و ناظر به مقدار دريافتي در سهميه آنها لحاظ مي گردد .مصوبه شماره 2

موضوع:

اعمال تخفيف در تعرفه خدمات مهندسي براي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري .


متن مصوبه:

مصوب گرديد در تمامي گروه هاي ساختماني تعرفه خدمات مهندسي در راستاي حمايت از مالکين بافت هاي فرسوده و نوسازي اينگونه ساختمانها در تمامي استان با 40% تخفيف لحاظ گردد و مقدار تخفيف در سهميه همکاران درج نخواهد شد و ميزان تخفيف شامل سهم سازمان نمي شود. تاريخ تشکيل جلسه:14/8/92

مصوبه شماره 4

موضوع:

اعمال تخفيف در تعرفه خدمات مهندسي جهت ساخت هتل تا 3 ستاره ،شهر بازي سر پوشيده ، ساختمانهاي ورزشي – پارکينگ هاي طبقاتي .


متن مصوبه:

مقرر گرديد در جهت اجرا و عمل به مسئوليت هاي اجتماعي سازمان در قبال شهروندان و سرمايه گذاران و در راستاي حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصي در جهت ساخت هتل هاي تا 3 ستاره ، شهر بازي سر پوشيده ، ساختمانهاي ورزش- پارکينگ طبقاتي در کاربري هاي مربوطه و مطابق مقررات ملّي ساختمان و استانداردهاي مربوطه ،50% تخفيف در تعرفه خدمات مهندسي لحاظ مي گردد  و به جهت تشويق اعضاء و همکاران مقدار تخفيف در سهميه آنها درج نخواهد شد .تاريخ تشکيل جلسه: 16/8/92

دستگردان

موضوع:

انتخاب مدير دفتر نمايندگي شهرستان سقز و تعيين تکليف ادامه کار ساختمان شماره  2 سقز .


متن مصوبه:

به جهت تعيين سه نفر کانديدا مطابق نظام نامه دفتر نمايندگي شهرستانها براي انتخاب مدير دفتر نمايندگي شهرستان سقز، مقرر گرديد از طريق انتخابات در روز سه شنبه مورخ 21/8/92 از ساعت 11 الي 13 ، سه نفر حائز اکثريت آرا مشخص و به اعضاي هيات مديره حاضر در سقز در همين روز اختيار داده مي شود که از بين سه نفر، يک نفر را به عنوان مدير دفتر نمايندگي معرفي نمايد.ضمناً با توجه به موافقت جناب آقاي مهندس ضياءالدين نعماني،مسئوليت ادامه اجراي ساختمان به ايشان واگذار گرديد.به علت رفع هرگونه شبهه ،اعضاي داراي پروانه بکار اشتغال شاغل در آن شهرستان حق رأي خواهند داشت.نامزدهاي متقاضي در انتخابات مدير دفتر نمايندگي بايستي حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 20/8/92 درخواست کتبي خود را به همراه برنامه کاري به دفتر نمايندگي شهرستان سقز تحويل نمايند.شرط کانديدا شدن داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر و عدم محکوميت شوراي انتظامي از درجه سه به بالا مي باشد.مسئوليت اطلاع رساني به اعضاء جهت کانديدا شدن و حضور در رأي گيري بر عهده مدير دفتر نمايندگي شهرستان سقز مي باشد .