مصوبات 13 دي 93

تاريخ تشکيل جلسه:13/10/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

درخواست شماره 17936 مورخ  29/9/93 مدير دفتر اجرايي نظارت برق.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد براي مجموعه هايي که جهت واگذاري انشعاب برق به دفتر اجرايي نظارت برق ارجاع مي گردد و فاقد نقشه هاي تأييد شده سازه ، معماري و تأسيسات بوده و عملاً فاقد ناظر مي باشند.دفتر اجرايي برق مجاز است بررسي شرايط واگذاري انشعاب برق و اجراي سيستم ارت و ... را به مهندسين واجد شرايط واگذار نمايد.براي تهيه نقشه"چون ساخت" و کنترل موارد مرتبط با آن تعرفه ايي معادل 50% تعرفه طراحي (جاري در زمان تهيه نقشه)مورد تأييد مي باشد.

نحوه کنترل تأسيسات برق و تأييد و تصويب آن برابر دستورالعمل هاي اجرايي مصوب دفتر اجرايي نظارت برق خواهد بود.ضمناً کنترل تأسيسات مکانيک، سازه و معماري و نقشه برداري از طريق کارشناسان ماده 27 صورت پذيرد.

  

مصوبه شماره 2

موضوع:

درخواست از اداره کل  محترم راه و شهرسازي استان کردستان در خصوص اعمال ماده 35 بر کليه پروژه هاي در دست اجرا و نيز مشارکتي توسط آن اداره کل محترم.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آرا مقرر شد که کليه پروژه هاي در دست اجرا و نيز پروژه هاي مشارکتي شامل:بانته آبيدر، مجتمع سپهر، پروژه مشارکتي ميدان بسيج( کارا غرب)، مجتمع مشارکتي فاز 2 شهرک سعدي(آقاي راستبين)، مجتمع شهرک سعدي (آقاي سرمستي)، و ساير پروژه هاي ديگر از طريق سازمان نظام مهندسي ساختمان طرح، اجرا و نظارت صورت پذيرد خاطر نشان مي سازد تعدادي از پروژه ها از جمله بانته آبيدر بدون حضور دستگاه نظارت در حال اجرا مي باشد.

 مصوبه شماره 3

 

موضوع:

اعلام وصول نامه شماره 1165 مورخ 5/10/93 جناب آقاي مهندس دره وزمي بازرس محترم سازمان.


 

متن مصوبه:

مصوب گرديد؛ ضمن اعلام تشکر و قدرداني اعضاي محترم هيات مديره به جناب آقاي مهندس دره وزمي هيات رئيسه محترم سازمان با اهداء هديه مناسب از زحمات ايشان تشکر بعمل آيد، ضمناً مقرر گرديد از جلسه آتي مهندس يوسف وثوقي تحت عنوان بازرس اصلي در جلسات هيات مديره حضور يابند.

  

مصوبه شماره 4

 

موضوع:

بررسي نظام نامه هاي پيشنهادي گروه تخصصي سازه


 

متن مصوبه:

   نظام نامه هاي پيشنهادي گروه تخصصي سازه تحت عنوانهاي 1-نظام نامه کميته تخصصي مقاوم سازي و بهسازي زلزله ايي ساختمان.2-نظام نامه کميته فن آوري هاي نوين صنعت ساختمان (سازه)مطابق ليست پيوست بصورت آزمايشي يکساله به تصويب رسيد.