مصوبات 13 تیر 94

تاریخ تشکیل جلسه: 13/04/94

  مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسی قرارداد طراحی و شرح خدمات مربوطه.

 

متن مصوبه:

با توجه به درخواست تعدادی از افراد هیات مدیره محترم مقرر گردید در جلسه آینده نسبت به بررسی قرارداد طراحی و شرح خدمات مربوطه اقدام صورت گیرد.

 


  مصوبه شماره 2

 

موضوع:

طرح نامه دبیر گروه تخصصی ترافیک در خصوص استفاده از خدمات مهندسان گروه تخصصی در ساختمانهای گروه ج و د .

 

متن مصوبه:

مقرر شد با توجه به محدودیت اعضای پروانه دار در رشته ترافیک، استفاده از خدمات مهندسان ترافیک صرفاً در گروه "د" و طرحهای تفکیکی برابر نرخ خدمات مندرج در مبحث دوم و شرح خدمات مهندسی ترافیک ابلاغی از سوی وزارت محترم راه و شهرسازی مصوب گردید و مراتب به معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان و شهرداری های شهرهای استان و اداره کل راه و شهرسازی اعلام گردد.ضمناً تصویر نامه مقام عالی وزارت کشور و شرح خدمات مصوب پیوست صورتجلسه و به مراجع فوق ارسال گردد.

 


 مصوبه شماره 3

 

موضوع:

نظام نامه دفتر مدیریت اجرای ساختمان.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید کلیه اعضای هیات مدیره نسبت به بررسی نظام نامه پیشنهادی تعدادی از اعضا اقدام و همچنین نظام نامه فوق جهت کارشناسی و اعلام نظرات به دفتر اجرای ساختمان ارسال و با عنایت به تجربیات اعضای محترم دفتر اجرا و همچنین اعضای محترم هیات مدیره و جمع بندی توسط نایب رئیس اول محترم سازمان صورت گیرد و نهایتاً جهت بررسی به هیات مدیره محترم سازمان ارائه گردد