مصوبات 13 بهمن ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 13/11/92

 مصوبه شماره 1

موضوع:

پيشنهاد رئيس سازمان در خصوص معرفي آقايان دکتر مشتاق ، مهندس رباني و بازرسين سازمان (مهندس دره وزمي و مهندس عزت پور ) به عنوان نمايندگان هيئت مديره جهت بررسي کارکرد مهندسين پيش از اعلام .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء با پيشنهاد رياست سازمان موافقت و مقرر گرديد نمايندگان مورد نظر نسبت به بررسي کارکرد اعلامي تمامي اعضاي سازمان در کل استان ( سنندج و تمامي دفاتر نمايندگي شهرستانها ) اقدام و پس از اتمام بررسي ها به صورت کتبي نسبت به اعلام تمامي کارکردها به هيئت مديره جهت تأييد نهايي آمارها، اقدامات لازم را به عمل آورند در ضمن حداکثر تا پايان سال جاري اين آمارها بايستي تحويل رياست سازمان گردد .مصوبه شماره 2

موضوع:

بررسي پيشنهاد جناب آقاي دکتر عليزاده در خصوص کميته کار کميسيون ماده پنج شهر سنندج و مريوان و سروآباد .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء و با توجه به پيشنهاد جناب آقاي دکتر عليزاده ، مصوب گرديد آقاي مهندس مستجاب الدعوه به عنوان نماينده سازمان در کميته کار کميسيون ماده پنج شهر سنندج ، مريوان ، سروآباد معرفي با اين شرط که ايشان تا زماني که عضو کميته کار مي باشند حق ارائه و انجام طرح توجيهي جهت ارائه به اين کميته در شهرهاي سنندج ، مريوان و سروآباد را ندارند در ضمن ايشان ملزم به ارائه گزارش جلسات به گروه تخصصي شهرسازي و مدير فني و اجرايي سازمان مي باشند .مصوبه شماره 3

موضوع:

بررسي پيشنهاد کنترل سهميه بر اساس ريال .


متن مصوبه:

پس از بررسي و اظهار نظر با 3 رأي موافق و 4 رأي مخالف تصويب نشد .مصوبه شماره 4

موضوع:

بررسي اساسنامه کميته پژوهش سازمان .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء اساسنامه کميته پژوهش سازمان (پيوست ) مصوب گرديد.