مصوبات 12 دی 94

تاریخ تشکیل جلسه:    94/10/12

  مصوبه شماره 1

موضوع:

درخواست مدیر دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان کامیاران در خصوص نحوه محاسبه دستور نقشه به شماره 91008708 به مالکیت آقای احمد فتحی در خصوص طراحی هتل در ورودی شهر کامیاران.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گردید با توجه به اینکه دستور نقشه مربوط به سال 92 می باشد، حق الزحمه مربوط به طراحی و نظارت کلیه رشته ها بر اساس تعرفه مصوب سال 92 محاسبه گردد.لازم به توضیح است که مطابق مدارک موجود، مالک قبلاً قسمتی از حق الزحمه را پرداخت نموده است.

 

 

    مصوبه شماره 2

 

موضوع:

درخواست حذف ناظر هماهنگ کننده برای ساختمانهای گروه الف و ب .

 

متن مصوبه:

مقرر گردید تعرفه ناظر هماهنگ کننده به ده درصد افزایش یافته و مابه التفاوت تعرفه مربوطه با ده درصد از نظارت چهار رشته اصلی به تناسب درصد تعرفه هر رشته کسر و به تعرفه ناظر هماهنگ کننده افزوده شود.

 

 

    مصوبه شماره 3

موضوع:

هزینه های دادرسی شورای انتظامی.

 

متن مصوبه:

 هیئت مدیره پیشنهاد می نماید که در جلسه مجمع بررسی تراز سالیانه، مبلغ 1،500،000 ریال( یک میلیون و پانصد هزار ریال) ، برای هزینه دادرسی شورای انتظامی جهت بررسی و انجام کارهای اداری شورای انتظامی از شاکی دریافت و به حساب سازمان واریز گردد.

 

   مصوبه شماره 4

 

موضوع:

گزارش تخلف مجریان ذی صلاح شهرستان سقز به شماره 8470/94 ص مورخ 05/10/94.

 

متن مصوبه:


مصوب گردید مدیر محترم فنی و اجرایی سازمان نسبت به معرفی متخلفین به شورای انتظامی برابر قانون اقدام نماید.

 

 

   مصوبه شماره 5

 

موضوع:

درخواست شهردار یاسوکند در خصوص تخفیف در تعرفه خدمات مهندسی 8649 مورخ 25/08/94.(ابلاغ شده)

 

متن مصوبه:

مصوب گردید در مورد شهرستان یاسوکند در خصوص تهیه نقشه و دفترچه پایانکار همانند تعرفه جاری نواحل منفصل شهری اقدام گردد.