مصوبات 12 تیر 95

تاریخ تشکیل جلسه:12/04/95

    مصوبه شماره 1 


موضوع:

تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد صندوق حمایت از اعضا.

 

متن مصوبه:

ضمن موافقت با پیشنهاد صندوق حمایت از اعضا در خصوص عمارت خسروآباد ، مصوب گردید امکان سنجی استفاده از ظرفیت عمارت خسروآباد برای تبدیل به یک مجموعه توریستی با حفظ هویت آن و ارائه طرح پیشنهاد مشخص و برآورد هزینه های مربوطه توسط صندوق حمایت از اعضا صورت گیرد.

 

 

    مصوبه شماره 2

 

موضوع:

طرح نامه شماره 8693 مورخ 09/03/95 مدیر کل محترم راه و شهرسازی در خصوص معرفی جایگزین مدیران دوشغله شهرستانها.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید هیات رئیسه محترم سازمان نسبت به جایگزینی مدیران دو شغله دفاتر نمایندگی اقدام لازم را مبذول فرمایند.

 

 

    مصوبه شماره 3 

 

موضوع:

تهیه پکیج جهت اعضای جدید الورود به حرفه.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید جهت آشنایی با سازمان ، عملکرد آن، رویه ها و ... توسط واحد آموزش و پژوهش برای اعضای جدیدالورود به حرفه پکیج مناسب تهیه گردد.و مدیر محترم آموزش نسبت به  برآوردهزینه های مربوطه و اعلام به هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نمایند.