مصوبات 12 اسفند ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 12/12/92

دستگردان

موضوع:

نامه شماره 16555 و 16547 مورخ 26/10/92 در خصوص ترميم اعتبار هزينه هاي برگزاري مسابقات هشت جانبه فوتسال سازمان و اعزام تيم فوتسال سازمان به مسابقات کشوري .


متن مصوبه:

مصوب گرديد : پيرو مصوبات قبلي هيئت رئيسه و هيئت مديره با توجه به گزارش نامه هاي 16555 و 16547 مورخ 26/10/92 و انجام هزينه هاي برگزاري مسابقات مذکور مبلغ بيست ميليون ريال (20،000،000 ريال ) جهت ترميم اعتبار هزينه هاي مسابقات هشت جانبه فوتسال سازمان و مبلغ چهل ميليون ريال (40،000،000ريال) حهت ترميم اعتبار هزينه هاي اعزام تيم فوتسال به مسابقات کشوري خراسان رضوي اختصاص يابد.( کل اعتبار مسابقات هشت جانبه فوتسال شصت ميليون ريال(60،000،000 ريال)  و کل اعتبار اعزام تيم فوتسال به مسابقات کشوري يکصد و هشت ميليون ريال (108،000،000 ريال) ) .مصوبه شماره 1

موضوع:

تصويب اوليه حق الزحمه ها و دريافتي براي بودجه سال 93 .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء حق الزحمه ها و دريافتي ها براي بودجه سال 93 به شرح پيوست تصويب گرديد .