مصوبات 11 شهریور 94

تاریخ تشکیل جلسه: 11/06/94

 

موضوع:

جلسه مشترک با هیات محترم اجرایی انتخابات نظام مهندسی کردستان.

 

متن مصوبه:

جلسه مشترک هیات مدیره محترم با هیات محترم اجرایی انتخابات نظام مهندسی استان کردستان برگزار و ضمن بررسی موارد مطرح شده تصمیماتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

1-    مقرر گردید با توجه به تعداد اعضای سازمان که حق عضویت سال 93 خود را تا 31/03/94 پرداخت نموده و افرادی که به عنوان عضو جدید در سال 94 که در فاصله (01/01/94 الی 31/03/94) حق عضویت خود را پرداخت نموده و به عضویت سازمان درآمده اند که بیش از پنج هزار نفر می باشند ریاست محترم سازمان سریعاً نسبت به پیگیری موضوع افزایش تعداد اعضای هیات مدیره از 9 نفر به 11 نفر اقدام فرمایند.

2-    مقرر گردید با توجه به درخواست شماره 132/س/ه مورخ 11/06/94رئیس محترم هیات اجرایی  انتخابات سازمان جلسات معرفی کاندیداها در روزهای شنبه 28/06/94 و دوشنبه 30/06/94 ساعت 16 الی 20 در تالار مولوی دانشگاه کردستان با هزینه سازمان و به مسئولیت اجرایی هیات محترم اجرایی انتخابات برگزار گردد و مغایر با شیوه نامه تبلیغات انتخابات نباشد.

3-    مقرر گردید جهت هزینه های  اجرایی انتخابات مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به حساب معرفی شده هیات محترم اجرایی واریز گردد.