مصوبات 11 اردیبهشت 95

تاریخ تشکیل جلسه: 11/02/95

    مصوبه شماره 1

موضوع:

انتخاب هیئت رئیسه دفتر نمایندگی شهرستان مریوان .

 

متن مصوبه:

ضمن قدردانی از مدیر پیشین دفتر نمایندگی شهرستان مریوان از طرف هیئت رئیسه اسامی شش نفر به عنوان نامزدهای هیئت رئیسه دفتر نمایندگی شهرستان مریوان به شرح ذیل به هیئت مدیره معرفی گردیدند.

1-   امین رحمانی ، 2- رحیم راموز ، 3- امید کهنه پوشی ،4- امجد فتحی ، 5- زانیار نیک رفتار ،6- سعدی وطن دوست.

که پس از برگزاری انتخابات و رأی گیری  در هیئت مدیره ، نتیجه رأی گیری به شرح ذیل می باشد:

1-   آقای سعدی وطن دوست با 10 رأی ، 2-زانیار نیک رفتار با 8 رأی ، 3-امجد فتحی با 7 رأی.

که به اتفاق آراء آقای سعدی وطن دوست به عنوان مدیر دفتر نمایندگی شهرستان مریوان انتخاب می گردد و دکتر امید کهنه پوشی به عنوان عضو علی البدل این شهرستان انتخاب گردیدند ( با 5 رأی).


 

    مصوبه شماره 2

موضوع:

انتخاب هیئت رئیسه دفتر نمایندگی شهرستان دهگلان.

 

متن مصوبه:

ضمن قدردانی از زحمات مدیر پیشین دفتر نمایندگی شهرستان دهگلان ، از طرف هیئت رئیسه اسامی شش نفر به شرح ذیل به عنوان نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه  دفتر نمایندگی شهرستان دهگلان به هیئت مدیره معرفی شدند.

1-   فاروق قادرمزی  ، 2- عبید احمدیانی ، 3- جمشید یوسفی ، 4-شاهرخ فاتحی ، 5- سیروس مرادی ، 6- فرهاد رحیمی .

که پس از برگزاری انتخابات و رأی گیری در هیئت مدیره ، نتیجه گیری به شرح ذیل می باشد.

1-   جمشید یوسفی با 7 رأی ، 2- عبید احمدیانی با 6 رأی ، 3- فاروق قادرمزی با 5 رأی .که به اتفاق آراء آقای عبید احمدیانی به عنوان مدیر دفتر نمایندگی شهرستان دهگلان انتخاب می شوند و به قید قرعه آقای شاهرخ فتحی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.