مصوبات 10 مرداد 94

تاریخ تشکیل جلسه: 10/05/94

  مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسی استعفای آقای مهندس بهرام رضاطلبی از ریاست انجمن کارشناسان ماده 27.

 

متن مصوبه:

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای مهندس بهرام رضا طلبی ، با استعفای ایشان موافقت می ‌گردد.

 

  مصوبه شماره 2

موضوع:

بررسی استعفای آقای مهندس آزاد فائز از گروه کنترل نقشه .

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جناب آقای مهندس فائز در کنترل نقشه با استعفای ایشان موافقت می ‌گردد.

 


  مصوبه شماره 3

موضوع:

بررسی استعفای آقای امیر حسن نوذری.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای مهندس امیر حسن نوذری در بخش کمیته تخصصی ژئوتکنیک، با استعفای ایشان موافقت می گردد.

 

 

  مصوبه شماره 4

 موضوع:

بررسی نظام نامه دفتر اجرا.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء با توجه به پیشنهاد اعضاء هیات مدیره آقایان دکتر ثابتی ، دکتر قناغت، مهندس کاوه وثوقی،مهندس فرزام فاروقی و آقای مهندس بهروز علیرمایی نسبت به بررسی نظام نامه و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب اقدام نمایند.

 

 

  مصوبه شماره 5

موضوع:

تکمیل کاندیداهای مورد نیاز جهت برگزاری انتخابات بازرسین سازمان.

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء با توجه به افزایش تعداد اعضای سازمان به بیش از 5001 نفر و افزایش تعداد بازرسین سازمان به سه نفر اصلی و یک نفر علی البدل و همچنین انصراف آقای مهندس محمدرضا جباری بدلیل حضور در انتخابات هیات مدیره افراد زیر جهت پیشنهاد به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسین سازمان توسط هیات مدیره انتخاب گردیدند:1- آقای مهندس کیوان کمانگر پور . 2-آقای مهندس آرش اسدپور3- آقای مهندس آزاد فائز ضمناً در جلسات گذشته افراد منتخب مشخص که مجموعاً هشت نفر زیر بعنوان کاندیداهای پیشنهادی هیات مدیره انتخاب گردیدند.

1-آقای مهندس حمیدمردوخ روحانی 2- آقای مهندس ایوب عباسی . 3-آقای مهندس حامد ایوبی. 4- آقای مهندس خه بات اشرف سجادی . 5- آقای نیما شادیمقدم.  6-آقای مهندس آزاد فائز .  7- آقای مهندس کیوان کمانگرپور.  8- آقای مهندس آرش اسدپور.