مصوبات 10 تيرماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 10/04/93

مصوبه شماره 1


موضوع:

ساخت 14 عدد فايل اداري با مشخصات ارائه شده توسط مسئول واحد صدور پروانه و عضويت.


متن مصوبه:

مقرر گرديد با توجه به درخواست مسئول محترم واحد صدور پروانه و عضويت مطابق طرح پيوست و برابر استعلام قيمت اخذ شده به شماره 4228 مورخ 18/3/93 صنايع چوب و MDF مرادي ساخت 14 (چهارده) عدد فايل اداري با مشخصات قيد شده زير نظر و با هماهنگي مدير محترم فني و اجرايي سازمان به مبلغ 54،600،000 ريال (پنجاه و چهار ميليون و ششصد هزار ريال) صورت پذيرد.

مسئول پيگيري اين مورد جناب آقاي حميدي مسئول محترم واحد اداري بوده و مدت اجراي آن يک ماه مي باشد

  

مصوبه شماره 2

موضوع:

تجهيز امور مالي سازمان.


متن مصوبه:

مصوب گرديد که دو اتاق موجود امور مالي و اتاق مجاور آن (وضعيت فعلي کميته صدور خدمات مهندسي) در اختيار امور مالي قرار گرفته و با هماهنگي خزانه دار و مدير اجرايي سازمان نسبت به تجهيز آن تا سقف مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال اقدام گردد.

 مصوبه شماره 3

موضوع:

احداث ساختمان در طبقه آخر  با مصالح سبک  و تعيين وضعيت ساختمان شماره 2 و بخش ماده 27 با توجه به درخواست مدير اجرايي سازمان و تقاضاي چهار نفر از اعضاي هيات مديره.


متن مصوبه:

مصوب گرديد مشروط به تهيه مجوزهاي لازم از شهرداري بر اساس نقشه هاي معماري مبلغ هفتاد ميليون تومان براي ساخت يکصد متر مربع در طبقه آخر ساختمان مرکزي (قسمت جديد الاحداث ) از جنس مصالح سبک زير نظر نائب رئيس اول محترم و مدير اجرايي سازمان اقدام گردد.

همچنين مقرر گرديد انجمن ماده 27 مستقر در ساختمان شماره 2 با حضور دبير هيات مديره و مدير اجرايي تعيين تکليف گرديده و فعلاً جلسات گروه هاي تخصصي در ساختمان شماره 2 برگزار شده و اتاق جلسات در اختيار هيات رئيسه و دبير خانه هيات مديره( اسناد و مدارک و مصوبات و محل حضور خانم شرمين رضائي کارمند دبير خانه )قرار گيرد .

 مصوبه شماره 4

موضوع:

برگزاري انتخابات کميته دفاتر مورخ 1/4/93.


متن مصوبه:

با توجه به اينکه هيئت مديره سازمان صحت برگزاري انتخابات کميته دفاتر در تاريخ 1/4/93 را تأييد مي نمايد، لذا به دليل کافي نبودن بانک اطلاعاتي سازمان ناشي از تغييرات در پروانه دفاتر (حقيقي و حقوقي) خدمات مهندسي طراحي، نظارت و مجريان ، علي الخصوص در شهرستانها مقرر گرديد جلسه اي در روز چهارشنبه مورخ 11/4/93 ساعت 18:30 با حضور هيات مديره و مديران دفاتر خدمات مهندسي به صرف افطار برگزار و انتخابات کميته دفاتر مجدداً پس از اصلاح بانک اطلاعاتي سازمان در تاريخ ديگري توسط مدير فني و اجرائي برگزار مي گردد.لذا مطابق توضيحات فوق مقرر گرديد، انتخابات برگزار شده باطل و انتخابات کميته دفاتر مجدداً تا تاريخ 15/5/93 برگزار شودمصوبه شماره 4

موضوع:

برگزاري انتخابات کميته دفاتر مورخ 1/4/93.


متن مصوبه:

با توجه به اينکه هيئت مديره سازمان صحت برگزاري انتخابات کميته دفاتر در تاريخ 1/4/93 را تأييد مي نمايد، لذا به دليل کافي نبودن بانک اطلاعاتي سازمان ناشي از تغييرات در پروانه دفاتر (حقيقي و حقوقي) خدمات مهندسي طراحي، نظارت و مجريان ، علي الخصوص در شهرستانها مقرر گرديد جلسه اي در روز چهارشنبه مورخ 11/4/93 ساعت 18:30 با حضور هيات مديره و مديران دفاتر خدمات مهندسي به صرف افطار برگزار و انتخابات کميته دفاتر مجدداً پس از اصلاح بانک اطلاعاتي سازمان در تاريخ ديگري توسط مدير فني و اجرائي برگزار مي گردد.لذا مطابق توضيحات فوق مقرر گرديد، انتخابات برگزار شده باطل و انتخابات کميته دفاتر مجدداً تا تاريخ 15/5/93 برگزار شود