مصوبات 10 بهمن 95

تاریخ تشکیل جلسه:10/11/95

 
مصوبه شماره یک

موضوع:

انتخاب اعضا کمیته دفاتر

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء اعضا هیئت مدیره از بین اعضای پیشنهادی جهت انتخاب کمیته دفاتر اعضا زیر را انتخاب نمودند.

  • حمید مردوخ روحانی.
  • ناصح شیخی
  • مهران حیدری
  • هومن بلندی
  • بهروز علیرمایی

مصوبه شماره دو

 

موضوع:

انتخابات اعضاء شورای انتظامی

 

متن مصوبه:

انتخابات تعیین اعضای شورای انتظامی در جلسه هیئت مدیره برگزار و به اتفاق آراء افراد ذیل به عنوان عضو شورای انتظامی انتخاب شدند:

  • مهندس ابراهیم سلطانی
  • مهندس محمد رحیم پور
  • دکتر منصور لهونیان
  • مهندس کاوه وثوقی.

مصوبه شماره سه

 

موضوع:

سر درب دفتر نمایندگی سقز

 

متن مصوبه:

موضوع  تغییر سر درب دفتر نمایندگی شهرستان سقز در جلسه مطرح و به اتفاق آراء مقرر گردید ریاست سازمان نسبت به ابلاغ دستورکار یکسان سازی تابلوهای دفتر نمایندگی سازمان در سطح استان تحت نظارت مسئول امور اداری و با درج عنوان دفتر نمایندگی شهرستان در تابلو ها اقدام گردد.

 

مصوبه شماره چهار

 

موضوع:

اعمال ضرایب کاهشی در تعرفه برای اعضا سازمان

متن مصوبه:

در صورتیکه سند مالکیت و برگ تکنسین شهرداری به نام عضو سازمان یا همسر یا فرزند ایشان باشد برای حالات زیر به شرح مصوبه تخفیف اعمال می گردد.این مصوبه تا پایان دوره هفتم هیئت مدیره برای هر عضو اعم از اینکه استفاده خود، همسر یا فرزند وی باشد یکبار قابل اعمال می باشد.

1-برای اعضا بدون پروانه

1-1 مشروط به موافقت مهندسین طراح و ناظر و مجموع زیر بنای ساختمان حداکثر پانصد متر مربع با 30% (سی درصد) تخفیف در کلیه رشته ها ارائه خدمات گردد.

2- برای اعضای دارای پروانه

1-2-مشروط به موافقت مهندسین طراح و ناظر و مجموع زیر بنای حداکثر هزار متر مربع با صد در صد تخفیف در صورت داشتن صلاحیت در رشته خود و پنجاه درصد تخفیف در بقیه رشته ها ارئه خدمات گردد.

2-2-درصورتیکه عضو دارای پروانه در رشته خود دارای صلاحیت نباشد، با رعایت بقیه مفاد بند (2-1) در آن رشته نیز با پنجاه درصد تخفیف از خدمات اعضا داوطلب دارای صلاحیت استفاده شود.

2-3- مشروط به موافقت مجری و مجموع زیر بنای ساختمان حداکثر هزار متر مربع با پنجاه درصد تخفیف در ارائه خدمات مجری اعمال و بدون درج در تعداد کار مجری ثبت گردد.

2-4-درصورتیکه عضو دارای پروانه مجری باشد و مجموع زیر بنای ساختمان حداکثر هزار متر مربع باشد با پنجاه درصد تخفیف در ارائه خدمات طراحی و نظارت (در صورت موافقت مهندسین) در کارکرد اعمال گردد(درصورتیکه مالک دارای پروانه اجرا باشد)

2-5-مشروط به انجام خدمات مجری توسط خود مالک(مجری عضو نظام مهندسی ) تا متراژ 1000 متر مربع در سهمیه و تعداد کار ایشان درج نگردد و بیشتر از این متراژ به صورت کامل در متراژ و تعداد کار درج گردد.

امور مهندسین بانک اطلاعاتی مشمولین و استفاده کنندگان از این مصوبه را تهیه و هر شش ماه یکبار مراتب را به هیئت مدیره منعکس نمایند.

در هر حالت داشتن صلاحیت الزامیست و تخفیفات اعمال شده در سهمیه همکاران درج نخواهد شد با ابلاغ این مصوبه ، تهیه مصوبات قبلی در این زمینه کان لم یکن تلقی می گردد و کسانیکه قبلاً از مصوبات مشابه استفاده نموده و بهره مند شده اند مشمول این مصوبه نمی شوند.

این مصوبه تا پایان ارائه خدمات( اولیه و اصلاحات) قابل اعمال می باشد.

این مصوبه فقط یکبار برای هر مهندس قابل اجرا