مصوبات 10 بهمن 94

تاریخ تشکیل جلسه:94/11/10

  مصوبه شماره 1

موضوع:

اصلاح دستور کار مجمع عمومی عمومی مورخ 25/11/94.

 

متن مصوبه:

برابر مصوبه مورخ 10/11/94 هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ، بدینوسیله به دستور کار مجمع عمومی مورخ 25/11/94 دستورکارهای ذیل اضافه می گردد.

-        تعیین هزینه های دادرسی پرونده های ارجاعی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان برابر مصوبه مورخ 12/10/94 هیئت مدیره سازمان.

-        ارائه گزارش موضوع بند 8 مصوبه مجمع عمومی مورخ 15/06/94 جهت تصمیم گیری.


  مصوبه شماره 2

موضوع:

معرفی کمیته تدوین بودجه سال 1395 سازمان نظام مهندسی.

متن مصوبه:

موضوع تشکیل کمیته تدوین بودجه سال 95 سازمان نظام مهندسی در جلسه هیئت مدیره مطرح و افراد زیر به عنوان اعضا این کمیته انتخاب شدند.

-         افراد منتخب از بین اعضا سازمان:        1- محمد رحیم پور .    2- محمد فرهادی .    3- فرزین رحیمی .  4-امیر اسعد نصری زر.       5 - جمال مشتاق.  6- هوشنگ دباغ .  7- یوسف وثوقی .  

-        افراد منتخب از بین کارمندان و مشاوران امور مالی:   1- هیوا واحدی.      2- امید شیرزادی.

-        افراد منتخب از بین بازرسان سازمان:     1- خه بات اشرف سجادی.       2- آرش اسد پور.

-        افراد منتخب از بین اعضا هیئت مدیره :  1- محمد صدیق ثابتی .  2- مهدی حسام شریعتی .  3-کریم قادرمزی.

4-جمال قناعت .   5- هیوا لهونیان .     6- ابراهیم حمزه زاده .  

خزانه دار سازمان موظف است ضمن پیگیری موضوع نسبت به تشکیل کمیته ، بررسی بودجه در اسرع وقت اقدام و مراتب جهت برگزاری مجمع عمومی و پیشنهاد بودجه 95 صورت گیرد.