مصوبات 1 مهر ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 1/7/92

موضوع:

جلسه 1/7/92 (جلسه نرم افزار ارجاع کار ) .


متن مصوبه:

جلسه در ساعت 17 شروع و به دليل اهميت موضوع نرم افزار ارجاع کار به اتفاق آرا ء در دستور کار قرار گرفت  و مقرر گرديد در روزهاي 8 يا 9 مهر ماه جلسه مشترک هيات مديره با شرکت تهيه کننده نرم افزار برگزار و گزارش توسط شرکت موصوف ارائه گردد.