مصوبات 1 مردادماه 92

تاريخ تشکيل جلسه: 1/5/92

مصوبه شماره:1

موضوع:

بررسي نامه شماره 123 مورخ 28/3/92 مدير فني و اجرايي واحد گاز .


متن مصوبه:

مقرر گرديد در صورت وجود شرايط چهار گانه زير هر پروژه به عنوان مسکن مهر لحاظ گردد.

1-    داراي قرارداد سه جانبه يا چهار جانبه مسکن مهر باشد .

2-    سند زمين يا برگه واگذاري به نام سازمان راه وشهر سازي باشد.

3-    در برگه هاي دستور نقشه شهرداري " مسکن مهر " قيد شده باشد.

4-    طراحي و محاسبات نقشه ها توسط اداره کل راه و شهر سازي صورت گرفته باشد.مصوبه شماره:2

موضوع:

اعلام نظر در خصوص نامه شماره 92/212 مورخ 11/4/92 دفتر نمايندگي ديواندره .


متن مصوبه:

 

مقرر گرديد دفتر نمايندگي ديواندره از محل 4% نسبت به هزينه کرد جهت احداث ساختمان دفتر نمايندگي اقدام و سازمان نيز جهت پيشرفت پروژه معادل همان رقم را پرداخت نمايد.مصوبه شماره:3

موضوع:

بررسي و اعلام نظر درخصوص درخواست شماره 2516 مورخ 5/4/92 مدير دفتر اجرايي برق استان کردستان .


متن مصوبه:

 

مقرر گرديد با توجه به برنامه هاي سازمان جهت تقويت گروه هاي تخصصي ، ارائه برنامه هايي که در راستاي اهداف سازمان باشد و به تقويت و ارتقاء فعاليت گروه هاي تخصصي کمک کند مورد تاييد سازمان خواهد بود و نيازي به تفکيک منابع نمي باشد لذا گروه تخصصي برق و دفتر اجرايي نظارت برق برنامه هاي خود را به هيات مديره ارائه نمايند و هزينه هاي  آن از محل منابع سازمان پرداخت شد ( پس از تصويب هيات مديره ) مصوبه شماره:4

موضوع:

بررسي نامه شماره 5823 آقاي دکتر صلاح مولانايي در خصوص تشکيل کميته  پژوهشهاي کاربردي.


متن مصوبه:

مقرر گرديد درخواست به واحد آموزش و پژوهش ارجاع و پس از بررسي و ارائه پيشنهادات شخص در اين زمينه توسط واحد موصوف توسط هيات مديره بررسي و اعلام نظر خواهد شد.