مصوبات 1 آذر 94

تاریخ تشکیل جلسه: 01/09/94

مصوبه شماره :1

موضوع:

انتخاب هیئت رئیسه محترم سازمان در راستای اجرای ماده 71 و اصلاحیه های آن.

 

 

متن مصوبه:

در راستای اجرای ماده 71 و اصلاحیه های آن ، هیأت رئیسه سازمان به اتفاق آراء و به شرح ذیل و به مدت یکسال انتخاب گردیدند»

1-    جناب آقای دکتر محمد صدیق ثابتی به عنوان ریاست هیأت مدیره.

2-    جناب آقای مهندس مهدی حسام شریعتی به عنوان  نایب رئیس اول.

3-    جناب آقای مهندس کریم قادرمزی به عنوان نایب رئیس دوم.

4-    جناب آقای مهندس وریا ژولیده به عنوان دبیر هیأت مدیره.

 

 


 

تاریخ تشکیل جلسه:01/09/94

مصوبه شماره :2

موضوع:

انتخاب خزانه دار محترم سازمان به پیشنهاد هیأت رئیسه سازمان در راستای اجرای ماده 71 و اصلاحیه های آن.

 

متن مصوبه:

به پیشنهاد هیأت رئیسه محترم جناب آقای مهندس ابراهیم حمزه زاده به عنوان خزانه دار سازمان به هیأت مدیره محترم معرفی شدند و هیأت مدیره به اتفاق آراء آقای مهندس ابراهیم حمزه زاده به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شدند.