مصوبات مجمع عمومي مورخ  4/6/92

اهم مصوبات مجمع عمومي مورخ  4/6/92

 

دريافتي هاي سال 1392 :

1)  حق عضويت 500000 ريال( پانصد هزارريال) جهت مهندسين بدون پروانه ،1000000 ريال (يك ميليون ريال) براي مهندسين پروانه دارپايه سه، 1500000(يک ميليون و پانصدهزارريال) براي مهندسين پروانه دارپايه دو و2000000(دوميليون ريال)براي مهندسين پايه يک

2)  وروديه 1000000ريال (يك ميليون ريال ) (مانندسال 91) .

3)  وروديه دفاترحقوقي از4000000ريال (چهارميليون ريال )به 5000000ريال (پنج ميليون ريال)ازابتداي سال 92.

4)  سهم سازمان ازمجريان ذيصلاح هر مترمربع 6000ريال (شش هزارريال ) مانند سال 91 .

5)  بهاي هربرگ اوراق تعهد نظارتي(کليه رشته ها دريک برگ) مبلغ 50000 ريال (پنجاه هزارريال )تعيين گرديد .

6)  درصد دريافتي سهم سازمان ازواحدنظارت برق ،نقشه برداري، شهرسازي ،ماده27 وواحدگاز طبق مصوبات هيئت مديره 5% و,1% مي باشد.

7) تعرفه شناسنامه فني وملکي طبق مصوبات هيئت مديره مي باشد .

8)  دريافتي بابت گواهي آموزشي ودوره هاي آموزشي طبق مصوبات هيئت مديره مي باشد .