مشارکت مهندسین کردستان  در انتخابات بیش از میانگین کشوری بود
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان 2142 نفر در انتخابات هفتم هیأت مدیره استان شرکت کردند.
 سی و پنج (35) رصد از مهندسین استان در انتخابات مشارکت داشتند که این رقم بیش از 32 درصد مشارکت کشوری در انتخابات است  
در انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان 49 نفر خود کاندید حضور در هیأت مدیره دوره هفتم نمودند که با رای عضاء 11 نفر بعنوان اعضای اصلی بمدت 3 سال سکان هدایت سازمان را برعهده خواهند داشت.
انتخابات هیأت مدیره سازمان در تاریخ 16 مهرماه سالجاری در کلیه مرکز استان و شهرستانها در محل اداره راه وشهرسازی برگزار و نتایج اولیه آن توسط هیأت اجرایی انتخابات در همان روز اعلام شد.