مسابقات تیراندازی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان بمناسبت هفته مهندس

مسابقات تیراندازی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان بمناسبت هفته مهندس

زمان: جمعه 13/ 12/ 95 ساعت 9

مکان:شهرک بعثت - سالن ورزشی بعثت - هیات تیراندازی استان کردستان